Клиниката по Образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда е мултидисциплинарна, като включва в дейността си пълния ред от образно-диагностични изследвания. Клиниката е оборудвана със съвременна апаратура, включваща пълния ред от модалности – конвенционални рентгенови апарати, остеоденситометър, съвременен ехограф, окомплектован с трансдюсери за коремни органи, меки тъкани, млечни жлези, ендоректална и ендовагинална ехография и приставки за провеждане на биопсии под ехографски контрол, дигитален мамограф с възможност за стереотаксична биопсия, 64-детекторен компютърен томограф и 1,5Т магнитен резонанс.

Лекарите, работещи в Клиниката са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различните подспециалности като спешна образна диагностика, онкология, неврорентгенология, гастро-интестинална рентгенология, уро-генитална рентгенология, мускуло-скелетна рентгенология, торакална рентгенология, сърдечно-съдова рентгенология, мамодиагностика, педиатрична образна диагностика. Лекарите в Клиниката по Образна Диагностика работят по европейските стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.

Философията на работещите в Клиниката по "Образна Диагностика" в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда е ориентирана изцяло към пациента. Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик, а резултатите се обсъждат съвместно с пациента. Наша цел е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация, когато това е необходимо.
 

Всички изследвания, проведени в Клиниката по Образна Диагностика в Болница Токуда се обработват, разпространяват и архивират с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Организацията на съхраняване на образите и резултатите се базира на принципа на така нареченото “пациентско досие”, което съдържа цялата налична информация от проведени в Клиниката  или предоставени за консултация образи. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината.

Прегледите и косултациите в Клиниката по Образна Диагностика се осъществяват след предварително определен час през Регистратура на Образна Диагностика (403 49 20). Единствено за рентгенография не е необходимо предварително записване. Нашите регистратори са добре информирани за основните показания и противопоказания за провеждане на отделните типове образни изследвания и са готови да окажат съдействие или реализарат своевременна консултация с лекар специалист при нужда. Предварително записаният час за преглед подкрепя идеята ни за пълно съдействие и спестяване на времето, отделено за преглед. В зависимост от сложността на обработката на получените образи и медицинския анализ, резултатите се получават в рамките на 2 до 24 часа. За тези от Вас, които желаят, документите от проведеното изследване, могат да бъдат изпратени на предварително предоставен адрес.

Клиниката по Образна диагностика организира и специални ехографски изследвания за ранно откриване на урогенитални заболявания и малформации на отделителната система при деца, навършили 6-месечна възраст. Диагностичните прегледи се извършват в Многопрофилен детски център Токуда с направление #0634 от личния педиатър на детето или чрез платен прием. Необходимо е предварително записване на час, което желаещите родители могат да направят на тел.: 02/ 403 49 20.  

Рентгенови методи

Има ли риск при рентгеновото изследване?

При рентгеновите изследвания се използват малки дози рентгенова радиация, десетки хиляди пъти по-малки от тези, които могат да предизвикат изгаряне на кожата или лъчева болест. За сравнение радиационната доза от една рентгенова снимка на гръден кош е еквивалентна на дозата, която всеки пътник получава при един пет часов полет със самолет.

Вижте този информационен филм, който разяснява рисковете при рентгенови облъчвания. Той съдържа отговорите на медицинския физик на Болница Токуда на най-често задаваните пациентски въпроси относно радиационната доза:  

Конвенционална рентгенова диагностика – метод за получаване на двумерен сянков образ на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи в различните структури на тялото. Основните конвенционални методи са:

  • рентгенова графия – преминалото през тъканите рентгеново лъчение формира върху преобразувателя на образа (рентгенов филм) стационарен двумерен сянков образ на структурите на човешкото тяло.
  • рентгенова скопия – образът се визуализира върху екрана на монитор чрез рентгенов електроннооптичен преобразувател и телевизионна камера. Това дава възможност за динамично изследване на процеси и патологични изменения.

Компютърна томография – рентгенов метод за получаване на детайлен образ на анатомични срезове чрез компютър, който обработва масив от данни (числени стойности) за интензитета на преминалото през тъканите рентгеново лъчение. Методът комбинира възможностите на рентгеновите и компютърните технологии и дава възможност за получаване на последователни, напречни срезове на органите на човешкото тяло.

Мамография – рентгенов метод на образната диагностика за изследване и визуализация структурите, изграждащи млечната жлеза.

Ангиография – инвазивен метод, при който диагностичните образи се добиват чрез инжектиране на контрастни средства в кръвоносните съдове посредством катетри, въведени в съдовете. Той е основен метод за лечение на стеснения или запушване на съдове в различни части на човешкото тяло.

Какво представляват рентгеновите лъчи?

Рентгеновите лъчи са вид електромагнитно лъчение като светлината, радиовълните, ултравиолетовите и инфрачервените вълни, но имат йонизиращо действие. Те не въздействат върху човешките сетива – не ги виждаме или чуваме, не предизвикват болка или затопляне.

За какво служат рентгеновите лъчи?

Рентгеновите лъчи се използват в медицината основно за диагностика. Чрез рентгеновото изследване се потвърждава или отхвърля хипотеза за определено заболяване, проследява се развитието на вече доказано заболяване и на резултата от лечението.

Може ли да се получи диагностичен образ без рентгенови лъчи?

Съществуват два метода за образна диагностика, при които не се използва йонизиращо лъчение – Ултразвукова диагностика (ехография) и Магнитно-резонансна компютърна томография. Крайното решение за метода на изследване се взима от висококвалифициран лекар, съобразно с клиничното питане за дадения пациент.

Ултразвукова диагностика (ехография) метод за получаване на двумерен образ чрез отражението на ултразвуковите вълни на границите между биологичните структури. Полученият образ може да отрази анатомични особености, да проследи функция на даден орган или скоростта на движение на кръвта.

Магнитнорезонансна диагностика – нейонизиращ метод за получаване на детайлен образ на анатомични срезове и на функционална информация на принципа на явлението ядрен магнитен резонанс – резонансно поглъщане на енергията на високочестотно електромагнитно поле от ядрата на водорода в тъканите, намиращи се в постоянно магнитно поле. При него се получават двуизмерни образи, подобни на тези при компютърната томография, като методът позволява отлично разграничаване на детайли в структурата на отделните тъкани.

Радиационна защита

Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда е изцяло ориентирана към радиационна защита на пациента.

Наличието на софтуер (DoseWatch GEHC) за автоматично събиране и анализ на дозиметрични даннипозволява оптимално наблюдение на дозовата информация на пациентите и постоянно оптимизиране на професионалната практика.

Прилаганите методи се базират на основният принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум. Прилагането на този принцип и високата компетентност на персонала е основно средство за намаляване на дозовото облъчване, т.е. на вредното действие на йонизиращите лъчения. Комплексът от организационни и физико-технически мерки за намаляване на облъчването включва избора на вида и параметрите на източника на йонизиращо лъчение, както и на използваната апаратура и контрола върху нейното състояние с цел получаване на оптимална диагностична информация.

Ние възприемаме и спазваме строго регламентирани правила при изследвания на деца и бременни жени, като крайната цел е намаляването на радиационния риск и получаването на максимална възможна полза за отделния индивид и за обществото.

Образни изследвания за пациенти с COVID-19)

Рентгеновите изследвания за пациенти с коронавирус се провеждат в три отделни часови пояса след предварително записване:

  • от 10.00 до 12.00 часа
  • от 14.00 до 16.00 часа
  • от 18.00 до 20.00 часа

!!! Регистрирането на заявки за изследването става през първия час от съответния интервал, за да може всички заявени пациенти да бъдат обслужени в рамките на посочените два часа.


Предстояща профилактика

Поради планирана редована профилактика на 02/04/2021 г. компютърният томограф няма да работи в часовете между 06.30 и 13.00 ч., а ядрено-магнитният резонанс - в интервала между 13.00 и 17.00 часа.
Между 12.30 и 14.00 часа Клиника по Образна диагностика ще обслужва само спешни пациенти. Благодарим ви за разбирането!


 

Информация за пациенти при провеждане на ЯМР/КТ с анестезия

Изтеглете от тук>

Симптоми, диагнози и процедури