Запази час
Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици), които се аплицират в човешкото тяло. Нуклеарномедицинските образни диагностични методи са молекулярни образни методи, които служат за визуализация, характеризиране и измерване на биологичните процеси на молекулярно и клетъчно ниво. Те са функционални образни методи, с които се постига висока чувствителност и ранна диагноза, поради това че метаболитните промени предшестват анатомичните и могат да бъдат детектирани преди структурните изменения в човешкото тяло. С тях е възможно целотелесно изображение с оглед онагледяване разпространението на заболяването, както и количествено измерване степентта на патологичните промени.

Съвременната нуклеарномедицинска дейност изисква съвършено нов, съвременен подход при организирането на тази дейност, основан на строги критерии за качество, гарантиращи оптимална аналитична и диагностична дейност с помощта на високотехнологична последна генерация хибридна апаратура - SPECT-CT и PET-CT. С тях е възможно получаване на уникално комбинирано изображение, съчетаващо структурни и функционални промени. Със скенерите в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост се постига значително съкратяване на времето за изследване на пациента, намаляване на активността на инжектирания радиофармацевтик и редукция на радиационната доза за пациентите. Крайният ефект е висококачествено изображение, с предпоставка на поставяне на точна диагноза и определяне на най-адекватната за пациента терапия.

Нуклеарномедицинската диагностика намира своето приложение при визуализацията и проследяване на редица доброкачествени заболявания, засягащи сърдечно-съдовата система, ендокринната система, двигателния апарат, белите дробове, функцията на бъбреците и други. Ролята на нуклеарната медицина при диагностика и проследяване на злокачествени заболявания е незаменима, поради възможността за ранна и точна диагностика, както и за обективна оценка на терапевтичния ефект и ранно откриване на рецидив и метастази.

Терапевтичните методи са по-рядко прилагани при някои заболявания, при които с обичайното лечение не се постига желания ефект - напр. болков синдром от костни метастази.

Галерия

Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина
Нуклеарна медицина

Video Gallery

picture

Пусни видео

На фокус в Световния месец за Борба с рака: Нуклеарна медицина

Съвременната нуклеарномедицинска дейност изисква съвършено нов, съвременен подход, основан на строги критерии за качество, гарантиращи оптимална аналитична и диагностична дейност. Повече по темата разказва доц. Павел Бочев, завеждащ Клиниката по Нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост