Нуклеарна медицина

ПЕТ - КТ при невроендокринни тумори

Първият в страната РЕТ-СТ център за производство и приложение на радиофармацевтици за РЕТ-СТ , маркирани с галии (68Ga) – Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Младост oбогати портфолиото си с още една медицинска услуга – приложение на 68Ga – DOTA-TOC РЕТ СТ при пациенти с невроендокринни тумори (НЕТ).

68Ga DOTA-TOC e единственият, одобрен от FDA галиев радиофармацевтик- соматостатинов аналог за приложение при невроендокринни тумори, както и единственият - със самостоятелна монография за производсво, съгласно Европейската фармакопея. Клиниката по Нуклеарна медицина е първата в страната, където е осъществен успешен синтез и рутинно се прилагат 68Ga маркирани радиофармацевтици, вече повече от година, но до момента акцентът беше върху приложението на 68Ga PSMA при простатен карцином, като изследване без аналог в образната диагностика и нуклеарната медицина.

Лекарите от клиниката и до момента са осъществявали и осъществуват консултативна и диагностична дейност при пациентите с НЕТ, но с използване на радиофармацевтик – соматостатинов аналог за СПЕКТ. Производството и приложението на 68Ga - DOTA-TOC не предоставя изцяло нова възможност за пациентите с НЕТ (тъй като в клиниката от години се работи със соматостатинови аналози за диагностика), но позволява значително подобряване на диагностичната точност при тази група пациенти.

Екипът на клиниката има дългогодишен опит в работата с пациенти с невроендокринни тумори, синтез на галиеви радиофармацевтици и техният качествен контрол (първи, и дълго време – единствен център за България), както и практически опит в приложението на други 68Ga белязани соматостатинови аналози (DOTA-TATE) при НЕТ. Хабилитирани преподаватели от екипа участват като съавтори на две ръководства за поведение при Невроендокринни тумори.

68Ga DOTA - TOC е индициран при НЕТ – G1 и G2 степен на диференциация в рамките на началното стадиране на заболяването, като елемент от рестадирането и оценката на терапевтичния отговор, при търсене на първично огнище при метастатичен НЕТ, при биохимична прогресия - покачване на специфични туморни маркери (хромогранин) при НЕТ, считани в ремисия или без прогресия от други образни изследвания, както и за доказване на позитивен рецепторен статус при намерение за лечение със соматостатнови аналози (ако такива не са принципно показани, напр. при G3 невроендокринни карциноми; специално по тази индикация може да се предпочете и вариант на диагностика със СПЕКТ).

Провеждането на изследването е задължително, ако пациентът ще провежда пептид-рецепторна радионуклидна терапия (PRRT) с 177Lu/90Y – DOTATOC. Специално при пациентите с G2 НЕТ и такива със смесени невроендокринни неоплазии (MiNEN) може да се проведен и допълнително изследване с FDG PET.

Пациентите могат да провеждат изследването в рамките на амбулаторна процедура 36 (РЕТ/СТ) , без допълнително заплащане.