Учебна и научна дейност

Учебният отдел е административна структура, предназначена да подпомага ръководството на Аджибадем Сити Клиник при планиране и организиране на учебно- образователната и научно-изследователска дейност.

Следдипломното обучение се осъществява в три направления:

  • Обучение за придобиване на специалност, съгласно номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването - Приложение 1 на Наредба № 1 на Министъра на здравеопазването от 22.01.2015 г.
  • Обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация (високоспециализирани дейности) в определена област на здравеопазването за лица с призната специалност, съгласно утвърдените медицински стандарти.
  • Непрекъснато обучение след придобиване на право за упражняване на професията за повишаване на квалификацията (продължителна квалификация) чрез участие в курсове, индивидуални обучение, семинари, конгреси, конференции, симпозиуми, публикации в научни издания, дистанционно обучение.

Лице за контакт: Аделина Викторова
Телефон: 0895 584 445
E-mail: adelina.viktorova@acibademcityclinic.bg

Процедури за научни степени и заемане на академични длъжности