ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" 

Дата на публикуване: 19.05.2021 г. 

Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Специалност: „Гастроентерология"

Структурно звено: Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Първично звено: Клиника по Гастроентерология

Публикуван в ДВ 6/22.01.2021 г.

Кандидат:
Стоян Стефанов Ханджиев, дм

Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-561/04.12.2020 г.

Научно жури:

  • Вътрешни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ” ЕАД:

Проф. д-р Асен Петков Дудов, дм–  професионално направление 7.1 медицина,  Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн - професионално направление 7.1медицина,  Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

  • Външни членове за „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УМБАЛ” ЕАД: 

Проф. д-р Йордан Георгиев Генов, дм-професионално направление 7.1 медицина УМБАЛ „Царица Йоанна“

Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн-  професионално направление 7.1 медицина, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Проф д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн-  професионално направление 7.1медицина, Военномедицинска академия

Проф. д-р Никола Николов Владов-  професионално направление 7.1медицина,  Военномедицинска академия

Реферати