Нуклеарна медицина

Сцинтиграфия на кости и стави

Костната сцинтиграфия е диагностична процедура, която открива болестни промени в костите, като изобразява метаболитната активност на костното вещество. Костната сцинтиграфия Ви е назначена, за да установи болестен процес, ангажиращ костите или ставите.

Костната сцинтиграфия е много чувствително изследване и може да установи някои заболявания преди другите образни методи. Предимство за това изследване е, че се получава образ на цялото тяло и допълнителни (ако е необходимо) изследвания, без допълнително лъчево натоварване на пациентите.При всички изследвания в нуклеарната медицина източникът на лъчение е самия пациент, а не апаратурата.

Защо ви е назначена костна сцинтиграфия?

 • Процедурата се провежда за откриване на следните костни и ставни промени:
 • Костни тумори
 • Костни метастази
 • Болки в кръста
 • Стрес фрактури
 • Инфекции (остеомиелит)
 • Артрит
 • Контрол при ставно протезиране
 • Метаболитни нарушения: Болест на Пейджет
 • Обменни нарушения, които засягат и костите
 • Област на мъртва костна тъкан в костите, в следсвтие на нарушение в кръвоснабдяването (аваскуларна некроза)

Преди сцинтиграфия на кости и стави:

Можете да се храните нормално, както и да вземете обичайните си медикаменти. Преди изследването е желателно да пиете повече вода. Съобщете на персонала, ако поради някаква причина не можете да лежите неподвижно докато трае процедурата. Тогава е необходимо да носите съответните медикаменти ако имате болка.

Преди изследването трябва да свалите метални предмети (колани, стотинки, бижута), тъй като те могат да бъдат причина за неточна интерпретация на изследването.

Как се провежда изследването?

Инжектира се радиофармацевтик (99mTc-MDP). Това вещество се натрупва специфично само в костите, като натрупването му е толкова по-голямо, колкото по-висока е метаболитната активност в зоните на костта, които са наранени или болестно променени. Има заболявания, при които натрупването на радиофармацевтика е по-ниско от колкото в нормална кост.

Времето, необходимо за разпределението на радиофармацевтика в костите, е минимум 2 часа. През това време се престоява в специално пригодена в клиниката чакалня. Изследването започва след втория час, често и по-късно, като по-продължителното натрупване на изотопа е свързано с по-качествено изследване. Следва скенирането, което се провежда на апарат, наречен гама камера. Продължителността му е около 20 минути.

При някои изследвания е необходима поредица от скенирания, като инжектирането е след като сте позициониран на апарата секунди преди скенирането. Тези ранни фази позволяват да се проследи движението на изотопа в кръвоносните съдове и меките тъкани, преди натрупването им в костите.

Понякога, когато костната сцинтиграфия не е достатъчна за поставяне на точна диагноза, се провежда допълнително хибридно изследване , наречено SPECT-CT. При него с помощта на два едновременно проведени метода (нуклеарномедицински и рентгенов) става възможно поставяне на окончателна диагноза. Лъчевото натоварване е ниско, поради това че се използва радионуклид, който се разпада кратък период от време и се използва нискодозово КТ.

Предпазни мерки:

Изследването не се прилага при бременни. Кърменето при кърмачки се прекратява за 24 часа след инжектирането на радиофармацевтика.

След изследването се пие много вода за бързо извеждане на радиофармацевтика от тялото и намаляване на лъчевото натоварване. На следващия ден след изследването цялата радиоактивност е елиминирана от тялото.