Нуклеарна медицина

За лекари

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ  за осъществяване на позитронно-емисионна томография-компютърна томография- РЕТ-СТ  ( ПЕТ-КТ ) с галиум 68Ga - PSMA при болни с простатен карцином

I. Простатен карцином : индикации за 68Ga PSMA PET- CT:

1. Пациенти с биохимична прогресия след инициално радикално лечение

- PSA от 0,2 до 10ng/ml –средство на първи избор.

- PSA над 10ng/ml – при липса на достатъчни данни от останалите образни изследвания.

2.Стадиране при пациенти с висок инициален риск (Gleason score >7, PSA >20 ng/mL,

клиничен стадии T2c – 3a) ) преди оперативно лечение или лъчелечение.

3. Мониториране на терапевтичния отговор при системно лечение.
4. При планиране на PSMA базирана радионуклидна терапия.
5. За определяне мястото на биопсията при високи суспекции за простатен карцином и предхождаща негативна биопсия.

II. Невроендокринни тумори (НЕТ)*: индикации за PET - CT с68Ga

соматостатинови аналози

1. Инициално стадиране.
2. Рестадиране след лечение и при съмнения или доказване на прогресия/рецидив
3. За търсене на първично огнище при доказани метастази от НЕТ
4. В случай с повишени нива на туморен маркер (напр.серумен хромогранин) при проследяване.
5. За определяне на соматостатин-рецепторния статус при пациенти- кандидати за радиопептидна терапия.

*При пациенти с G2/G3 невроендокринни тумори/карциноми може да се предпочете/добави и РЕТ СТ с 18FDG PET-СТ в зависимост от конкретния клиничен казус, при същите индикации.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ  за осъществяване на позитронно-емисионна томография-компютърна томография- РЕТ-СТ  ( ПЕТ-КТ )

А. Индикации

I. При туморни (онкологични) заболявания

1. 1. Карцином на белия дроб

- недребноклетъчен белодробен карцином: определяне стадия, доказване на рецидиви, планиране на лъчелечението, за проследяване ефекта от лечението;

- при дребноклетъчен белодробен карцином – за стадиране, но само при кандидати за оперативно лечение; за проследяване ефекта от лечението;

- диференциране на малигнени от бенигнени неопределими белодробни лезии.

1. 2. Карцином на гърдата

- стадиране (не се прилага при поставянето на диагнозата и определяне на първоначалния статус на регионалните лимфни възли, освен в случаите на локално-авансирал тумор за определяне степента на метастазиране);

- проследяване на ефекта от лечение, рестадиране  при съмнение за прогресия и доказване на рецидиви, планиране на лъчелечение.

1. 3. Лимфоми: Ходжкинов лимфом и Неходжкинови лимфоми

- стадиране; проследяване ефекта от лечение (след окончателно приключване на лечението, както и междинно в хода на системната терапия) , рестадиране, оценка на остатъчни маси.

1. 4. Карциноми на гастроинтестиналния тракт – хранопровод, стомах,  колон, ректум, черен дроб, панкреас, гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ):

- определяне на стадия , проследяване ефекта от лечение, рестадиране; доказване на рецидиви;

- при диференциране на малигнени от бенигнени лезии на панкреаса при екзокринни тумори.

1. 5.  Малигнен меланом:

- определяне на стадия при пациенти с висок риск;

- рестадиране, доказване на рецидиви, проследяване ефекта от лечение.

1. 6. Карциноми на главата и шията

- локализиране на първичен тумор при пациенти с цервикални метастази - определяне на първоначалния стадий (категории NМ);

- рестадиране и  доказване на рецидиви;

- оценка на ефекта от лечението;

1. 7. Мозъчни тумори - само при: диференциална диагноза на рецидиви от пострадиационна некроза и при предоперативно определяне на степента на злокачественост, ако това ще промени терапевтичния подход.

 1. 8. Карцином на щитовидната жлеза

- при диференцираните карциноми - в случаите с отрицателен радиойодскен и висок  тиреотлобулин или висок титър на антитела;

- анапластичен и медуларен карцином на щитовидната жлеза.

1. 9. При карцином на шийката на матката – за стадиране (с изключение на пациенти в стадии ІА), рестадиране, оценка ефекта от терапията, оценка на остатъчни парааортални маси.

1. 10. При овариални карциноми и други злокачествени новообразувания на женските гениталии , нерешени с конвенционалните методи на изследване.

- рестадиране и оценка на ефекта от лечение.

1. 11. При мекотъканни и костни саркоми-за първично стадиране; рестадиране, оценка ефекта от лечението  

 1. 12. При урогенитални тумори-тестиси, пенис, бъбреци, уретери, пикочен мехур:

- при рестадиране,оценка ефекта от лечение

1. 13. При агресивни /недиференцирани/ нервоендокринни тумори и такива на простатата

- при неясна и несигурна информация от другите образни методи

- за определяне на стадия, визуализация на рецидиви и метастази

1. 14. PET-CT може да се извършва при всички невроендокринни тумори за:

- локализиране, стадиране, рестадиране и оценка на терапевтичния ефект, ако са налице съответните радиофармацевтици  (68Ga белязани соматостатинови аналози или 18F-ДОРА).

1. 15. При тумори на простатата и използване на 18F/11С-холин  или 68Ga белязани радиофармацевтици:

- при неясна и несигурна информация от другите образни методи за определяне на стадия, визуализация на рецидиви и метастази

1. 16. Невробластоми при деца – стадиране, рестадиране, оценка на ефекта от терапията, оценка на остатъчни маси.

1. 17. При пациенти с метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), при които конвенционалните методи не са довели до диагностициране на първичният тумор.

1. 18.  Всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на причината от останалите образни изследвания - колоректален карцином, овариален карцином, карцином на млечната жлеза, карцином на шииката на матката, герминативно-клетачни тумори, тироден карцином , тумори на глава и шия, белодробен карцином, меланом и други , утилизиращи FDG тумори

1. 19. Определяне мястото на биопсия при диагностицирана туморна формация

II. При кардиологични заболявания

- за визуализиране на витален миокард с оглед вземане на решение за реваскуларизационна терапия - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания

III. При неврологични заболявания - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания

- за локализиране на епилептични огнища – в случаите, при които ядрено-магнитния резонанс не локализира категорична патологична причина и ако пациента е потенциален кандидат за хирургично лечение.

- Диференциална диагноза на деменции

- Диференциална диагноза на двигателни нарушения (напр. болест на Паркинсон и атипични паркинсонови синдроми-при наличие на съответните радиофармацевтици)) №

IV. При визуализиране и оценка на възпалителни процеси при изчерпване възможностите на другите диагностични методи.

- за търсене на възпаление с неясна локализация-целотелесно

- при доказване на възпалителен процес, когато другите образни методи са с неясна/несигурна находка

V. При планиране на лъчелечението за целите на онкологията

Б. Неиндицирани за провеждане на РЕТ-СТ клинични диагнози и ситуации,

- Проследяване на пациенти с онкологични заболявания, без очаквана динамика (с изключение на случаите с несигурна находка от  рутинните образни изследвания,както и в случаите на невозможно провеждане на други образни изследвания)

- Когато провеждането на РЕТ-СТ е самоцелно и резултатите от него няма да повлияят последващото терапевтично поведение (напр. авансирал метастатичен процес; пациенти на палиативни грижи; терминални пациенти)

- Първична диагностика за  злокачествено заболяване (с изключение на солитарни белодробни нодули, разграничаване на малигнени от бенигнени лезии на мозък и панкреас).

 - Бенигнени тумори и тумори с гранична малигненост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ за провеждане на еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография  -  SPECT-CT  

Индикации:

- подпомогане  на  диагнозата, N- u M- стадиране на онкологичните заболявания, проследяване ефекта от проведеното лечение, ре-стадиране (визуализиране на рецидив и/или метастатичен процес), определяне  прогнозата на заболяването.

- за функционална и морфологична диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза, скелета, сърцето, мозъка, белия дроб, бъбреците, визуализиране и локализиране на възпалителен процес, визуализиране и локализиране на сентинелни лимфни възли, за дозиметричното планиране на болни с онкологични заболявания за целите на лъчелечението.