Нуклеарна медицина

ПЕТ-КТ с FAPI при трудни за диагностициране тумори

Какво представлява изследванет с FAPI?
Използваните в клиничната практика радиофармацевтици (специфични „контрастни“ вещества, имащи в състава си радиоктивен елемент) обикновено се натрупват в самите туморни клетки на база техния глюкозен метаболизъм (например маркираната глюкоза – FDG) или на база специфични молекули, които тези туморни клетки експресират (например соматостатинови рецептори при невроендокринни тумори). В повечето случаи тези „конвенционални“ радиофармацевтици са напълно достатъчни за диагностична оценка, но макар и в по-редки случаи диагностичната оценка със стандартните образни методи е затруднена или некатегорична. При повечето тумори масата на туморната тъкан е съставена не само от туморни клетки , но и от специфично активинарни нормални клетки – фибробласти, епителоидни клетки, клетки на имумната система и др. 68Ga FAPi  е радиофармацевтик, таргетиращ тумор асоциираните фибробласти (CAF) и специфично свързващ се с фибробласт-активиращ протеин, явявайки се негов инхибитор (т.е радиофармацентикът се свързва с активираните от тумора нормални фибробласти и по този начин се избягват вариациите в биологичното поведение на самите туморни клетки, които понякога са много специфични). Радиофармацевтикът 68Ga -FAPI  е сравнително наскоро въведен в клиничната практика , но показва голям потенциал и е тестван като ефективност при над 20 вида първични туморни локализации (солидни тумори). Радиофармацевтикът е с отлични (и очаквани) дозиметрични характеристики и до момента не са съобщавани нежелани реакции след приложението му (което е обичайно за 68Ga белязаните радиофармацевтици). Въпреки значително по-добрият контраст спрямо FDG PET CT,  радиофармацевтикат към момента няма потенциал да измести FDG , поради по-сложен синтез и нисък добив, но може да се използва в нишови индикации при FDG негативни тумори.

При кои пациенти може да се използва 68Ga FAPI?
68Ga FAPI РЕТ СТ е метод, който е показал диагностична ефективност при над 20 вида първични тумори и техните метастази, със значително по-добри образни характеристики спрямо основната алтернатива – FDG РЕТ СТ.  Тук се включват специфични и „трудни“ за конвенционалната образна диагностика и нуклеарна медицина първични тумори като саркоми, тумори на стомаха, на панкреаса, медуларен тироиден карцином и др. Особено добри са резултатите при оценка на перитонеално, чернодробно и мекотъкънно ангажиране , тъй като се избягва физиологичната активност, характерна за скенирането с FDG.
Въпреки показаните отлични резултати от проучвания за безопасност и ефективност, методът е сравнително нов и  липсват единни и световно признати препоръки за приложение. Поради тази причина в клиниката по Нуклеана медицина към Аджибадем Ситиклиник УМБАЛ Младост , на  основания т.2,11, раздел VI от Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“, съгласно вътрешен работен протокол,  68Ga FAPI  РЕТ СТ се прилага при пациенти с тумори с доказано ниска или очаквано ниска утилизация/натрупване  на FDG (изключват се простатен карцином, невроендокринни тумори и диференциран тироиден карцином), както и при диагностично трудни казуси, нерешени с наличните диагностични методи или при пациенти с доказана FAPI позитивност.

Какви са диагностичните алтернативи?
Различни според първичната локализация и специфичния диагностичен въпрос. За да се пристъпи към провеждане на 68Ga FAPI PET следва да се вземат предвид всички проведени до момента клинични, лабораторни и образни изследвания и да се прецени нуждата от допълнителна диагностична информация.

Как се синтезира 68Ga FAPI?
Радиофармацевтикът се произвежда на място, в клиниката, като екстемпорална лекарствена форма след маркиране на прекурзора FAPI-04 с 68Ga посредством автоматичен синтезен модул. Препаратът се тества за радионуклидна чистота, радионуклидна идентичност, радиохимична чистота, pH, наличие на ендотоксини, стерилност.

Как се прилага 68Ga FAPI?
Препаратът се прилага интравенозно, чрез автоматичен инжектор. Скенирането може да се извършва най-рано 10мин след инжектирането, но е практически оптимално около 30тата минута след инжектирането. Самото скениране трае около 20 минути.

Има ли противопоказания за провеждане на 68Ga-FAPI PET CT?
Абсолютни контраиндикации за прилагането на 68Ga FAPI PET CT са бременността и кърменето. Теоретично противопоказание е алергия към някоя от съставките, но до момента липсват литературни данни за такъв тип реакции.