ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ ПРИ АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА – същност и възможности

Отделението по Гръдна хирургия при Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА представлява модерно, централизирано, специализирано, научно и високо технологично звено в структурата на най-новата, но вече утвърдила се като водеща, елитна болница в България. Дейността му обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош. Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода. Специалистите по Гръдна хирургия, работещи в отделението притежават отлична хирургична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, органна функционална диагностика, полуинвазивни и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи, интензивни грижи, травматология, онкология и трансплантология. Опитът от участие в мултидисциплинарни терапевтични протоколи също е от значение.

Клинична компетентност
Гръдните хирурзи от Отделението по Гръдна хирургия при Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.

Компетентността в гръдната хирургия означава устойчиво, адекватно и умело решаване на гръдно-хирургичните проблеми. Това се постига с натрупването на опит от активното лечение на болестите на гръдния кош и редовно участие в специализирани срещи, симпозиуми и конгреси.

Гръдните хирурзи са специално квалифицирани в лечението на хирургичните усложнения при болести на гръдния кош. Те са подготвени да подпомогнат решаването на проблеми в областта на гръдната патология, произлезли в хода на лечението на тези болести от специалисти по вътрешна медицина, педиатрия, гастроентерология, неврология, онкология, травматология, трансплантология и др.

Хирургична компетентност
В Отделението по Гръдна хирургия при Аджибадем Сити Клиник МБАЛ ТОКУДА се извършват рутинно всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при деца и възрастни;
(1). Операции с резекция, реконструкция, сутура и биопсия на бял дроб.
(2). Операции на гръдната стена и плеврата – резекция и реконструкция на гръдната стена за неоплазма; декортикация и дренаж при емпием; торакопластика; реконструкция на пектус екскаватум, пектус каринатум и други деформации на гръдната стена, както и лечението на травматичния гръден капак.
(3). Резекция, реконструкция и сутура на трахея и бронхи при неоплазми, стенози и травма.
(4). Резекция, реконструкция и възстановяване на хранопровода, включително лапароскопски или торакоскопски техники и ендоскопски процедури.
(5). Резекция, реконструкция и сутура на диафрагмата.
(6). Операции на медиастинума – биопсия и екстирпация на неоплазми, дренаж при инфекции, медиастинална лимфаденектомия, медиастинотомия и медиастиноскопия.
(7). Резекция, реконструкция и дренаж на перикарда по мини-инвазивен път.
(8). Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптики върху трахео-бронхиалното дърво и хранопровода /бронхоскопия/.
(9). Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли.
(10). Операции върху интраторакалните симпатикусови нерви.
(11). Корекции при синдром на горната торакална апертура.
(12). Торакоцентеза, тръбен дренаж на плевралната кухина, шънтиране при плеврални изливи и лечение на пневмоторакса.
(13). Операции за функционална корекция при емфизем или усложненията на емфизема.
(14). Едно – или двустранна белодробна трансплантация, включително всички диагностични и терапевтични процедури.
(15). Операции при травматични увреди на гръдната стена, на интраторакалните органи и техните усложнения.
(16). Операции върху съдови структури в хода на гръдно–хирургични интервенции.
(17). Лечение на усложненията от гореспоменатите операции, при необходимост чрез други специфични торакални оперативни намеси.
(18). Операции при доброкачествени и злокачествени образувания на гърдата. Реконструктивни операции на гърдата.
(19). Разширени операции при доброкачествени и злокачествени образувания на щитовидната жлеза.

Контакти: 02/403 4000

Апаратура

Роботизирана хирургия Да Винчи
Роботизирана хирургия Да Винчи
  • УМБАЛ Токуда

В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда се провежда роботизирана хирургия в 4 области - Урология, Гинекология, Коремна и Гръдна хирургия.

Виж повече

Video Gallery

picture

Пусни видео

Пациентска история на Мариана Тошева

Мариана Тошева е на 64 г., след прекаран инсулт и назначен скенер в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда й поставят диагноза рак на белия дроб. Насочена е за операция за отстраняване на тумора с робот Да Винчи като най-малко травматичен, най-прецизен и безопасен метод за хирургично лечение.