Гръдна хирургия

Стандарт и организация на дейността

Предимства за пациента

Отделението по Гръдна Хирургия при АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА е изградено на основата на разработения от Европейската Асоциация по Сърдечна и Гръдна Хирургия и Европейското Дружество на Гръдните Хирурзи, Eвропейски стандарт по Гръдна Хирургия. Последният представлява професионалното виждане за изискванията и организацията на гръдната хирургия и е плод на съвместната работа на голям брой европейски гръдни хирурзи, обединени в горепосочените професионални организации. Освен това отделението отговаря на високите японски изисквания и е оборудвано с най-новите технологии. 

В България и в частност в нашата болница специалността “Гръдна хирургия” е самостоятелна профилна специалност. Европейската асоциация по Сърдечна и Гръдна хирургия утвърди в Регистъра на Европейските специалности Специалността по Гръдна хирургия, която се присъжда след изпит от Европейския Борд на Торакалните и Кардиоваскуларните Хирурзи.

Проблемите на гръдната хирургия в Европа се дължат на “разсейване” на пациентите в различни хирургични звена с обем на дейност от 10 до 100 операции на година. Очевидно в тях опитът в областта на гръдната хирургия, както и резултатите от лечението, варират значително и често са незадоволителни. През последните години в България се наблюдава същата негативна тенденция. Правят се опити за оперативно лечение на интраторакални заболявания в звена без материална и кадрова обезпеченост. В резултат на това следоперативните резултати (особено при белодробния карцином) са незадоволителни с голям брой експлорации и тежки усложнения. Възпрепятства се достъпа на пациенти към специализираните клиники и се насочват само запуснати случаи или такива, при които са възникнали следоперативни усложнения.

Европейската Асоциация по Сърдечна и Гръдна хирургия и Европейското Дружество на Гръдните Хирурзи считат, че за подобряване на резултатите от нашата работа са необходими ефективни организационни мерки. Те се състоят в създаване на профилирани гръдно-хирургични екипи и с оглед цена-полза на медицинските услуги включват елемент на централизация. Това е лесно осъществимо, тъй като индикациите за оперативно лечение при гръдно-хирургичните болни са най-често планови. Стратегически териториално разположени, ограничен брой специализирани звена по гръдна хирургия ще осъществяват висококвалифицирана помощ за нуждаещите се в отделните европейски държави. У нас има изградени такива структури, каквато е Отделението по Гръдна Хирургия при АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА разбира се, които отговарят на необходимите изисквания и чиито ресурси, поради споменатото “разсейване” на пациентите, не се използват ефективно. Относително малките разстояния в България допълнително благоприятстват препоръчваната централизация.

Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в отделението по гръдна хирургия. То разполага с компютъризирана документация на всички оперативни намеси, включително на настъпилите усложнения. Резултатите се анализират ежемесечно. Оценката на риска се извършва по общоприетата скала на Американското анестезиологично дружество. Настъпилите усложнения се обсъждат ежемесечно, а всеки хирург има обратна връзка за риск стратифицираните индивидуални резултати .
Смъртността след пулмонектомия (6-8%), лобектомия (<2%), езофагеална резекция и едногодишна преживяемост след белодробна трансплантация са в рамките на официално приетите за оптимални в Европейския Регистър по Гръдна хирургия. Отделението по гръдна хирургия редовно предоставя информация за дейността си в Националния Раков Регистър и в Европейския Регистър по Гръдна Хирургия. Информацията от тези регистри се анализира и предоставя на всеки специалист по гръдна хирургия. Ежегодно се анализират късните следоперативни резултати.