Водещи лекари от 11 медицински специалности участваха с доклади в XIV Интердисциплинарен симпозиум „Захарен диабет - предизвикателства в лечението на усложненията и придружаващите заболявания“, който се проведе в аулата на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Събитието бе открито от изпълнителния директор на болницата д-р Венелина Милева. Акцент в научния форум беше мултидисциплинарният подход в диагностицирането и лечението на диабета, необходимостта от синхронизация на познанията за заболяването и неговите усложнения.

Оптималното лечение на пациентите със захарен диабет тип 2 е многофакторно. Индивидуалните особености и предпочитания на пациента трябва да бъдат внимателно обмислени. В този контекст, ADA и EASD поставят особен акцент върху индивидуализирането на целите за гликемичен контрол въз основа на предпочитанията на пациента, риска от неблагоприятни ефекти, свързани с лечението, като хипогликемии и наддаване на тегло и клиничните характеристики на пациента, като възраст, ко-морбидни състояния и други“ анонсира доц. д-р Л. Лозанов при откриване на събитието.

Оптимизиране използването на наличните терапии за осигуряване на адекватен контрол на гликемията, кръвното налягане, теглото и липидите, намаляване на сърдечно-съдовите усложнения, обучение и ангажиране на пациентите за самостоятелно управление на диабета, придържането към определения начин на живот, намаляване бариерите пред ранното използване на новите медикаменти за лечение и предоставяне на по-добри здравни грижи бяха част от предизвикателствата при диагностика и лечение на диабета, дискутирани по време на двете научни сесии.

Лектори и участници във форума се обединиха около актуалната тенденцията за индивидуализирано лечение и персонализиран подход към всеки един пациент, предвид резултатите от все повече изследвания, които ясно показват, че терапиите следва да бъдат строго прецизирани и съобразени с индивидуалните специфики на пациентите, за да се минимизира рискът от развитие на определени заболявания.

Предизвикателствата в лечението на усложненията от захарния диабет бяха представени от медицински експерти в направленията ендокринология, неврология, пневмология, медицинска онкология, нефрология, офталмология, гастроентерология, кардиология, ангиология:

„Събуди се за нови възможности“, Доц. д-р Л. Лозанов - началник Клиника по вътрешни болести, АСК УМБАЛ Токуда

„Съвременни технологии в контрола и лечението на захарния диабет, Доц. Н. Чакърова & доц. Р. Димова - Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“

„Болка - патогенеза и предизвикателства в лечението й“, Проф. д-р И. Стайков - началник Клиника по неврология и медицина на съня, АСК УМБАЛ Токуда

"Респираторни инфекции при захарен диабет. Диабет при пациенти с COVID-19 - предизвикателства и възможни стратегии за управление", Д-р В. Димитров - пулмолог & д-р А. Пенев - началник Клиника по пневмология, АСК УМБАЛ Токуда

„Рискове от възникващи онкологични заболявания при захарния диабет. Имуномедииран захарен диабет, свързан с противотуморно лечение с имунни чек-пойнт инхибитори“, Доц. д-р Ж. Арабаджиев - началник Клиника по медицинска онкология, АСК УМБАЛ Токуда

„Крие ли предизвикателства диагностиката на диабетната нефропатия?“, Д-р С. Илиева - нефролог, АСК УМБАЛ Токуда

„Диабетна ретинопатия: съвременни диагностични и терапевтични проблеми“, Д-р В. Чаушев - офталмолог, АСК УМБАЛ Токуда 

„Мастна чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция (MAFLD)“, Д-р К. Иванов - гастроентеролог & доц. д-р Р. Цонев - началник Отделение по гастроентерология, АСК УМБАЛ Токуда

„Коронарна реваскуларизация при пациенти със захарен диабет“, Д-р Н. Чилингиров - кардиолог, АСК УМБАЛ Токуда

„Сложната връзка между диабета и сърдечно-съдовите усложнения. Диабетна кардиомиопатия - едно рядко диагностицирано усложнение“, Д-р Д. Горчева-началник Отделение по ендокринология и болести на обмяната, АСК УМБАЛ Токуда 

„Съвременни стратегии в диагностиката и лечението на периферната артериална болест при диабет“, Д-р Цв. Цветанов - ангиолог & проф. д-р М. Станева - началник Клиника по ангиология, АСК УМБАЛ Токуда

 

Научният форум се провежда за четиринадесети път и провокира интереса на медицински специалисти от болнични лечебни заведения, фармацевти и студенти в медицинските университети.