ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ХИРУРГИЯ НА ГЪРДА КЪМ МАМОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА

Хирургия на гърда е профилирана структура за хирургично третиране на заболяванията на млечната жлеза. Секторът играе важна роля за пълноценното функциониране на мултидисциплинарния мамологичен център в Болница Токуда. Началникът на отделението е и ръководител на мамологичния център. Той и лекарите в отделението  имат мамологична  профилираност в своята клинична работа.

От голямо значение за по-нататъшното клинично и научно развитие на специалистите е присъединяването към екипа на консултант – професор с доказани клинични, научни и педагогични постижения в областта на третирането на заболяванията на млечната жлеза. Проф.д-р Делийски е хирург и онколог и клиничният и организационният му опит натрупан в страната и чужбина допринасят за повишаване на хирургичната и онкологична експертност на мултидисциплинарния екип.

В профилираната мамологична хирургия са внедрени и прилагат рутинно утвърдените в страната и света съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на рака на млечната жлеза и другите заболявания на гърдата. Извършват се научни проучвания в областта на онкопластичната хирургия на гърдата. Развитието на това най-съвременно направление на хирургията на гърдата е подпомогнато от специалистите по пластична хирургия.

Наличието на прекрасна материална база в болничния и операционния сектор на хирургията дава възможност да бъдат използвани всичките постижения на съвременната медицина.

Хирурзите са поели ангажимента да координират функционирането на екипа на мамологичния център към болницата и точно тази перфектна координираност дава възможност експертните мнения и решения на отделните профилни специалисти да бъдат реализирани своевременно, с което се повишава ефективността и качеството на комплексното лечение.

ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  ДЕЙНОСТТА

Създадена е оптималната за клиничната практика възможност в една и съща хирургическа структура да се затвори целият кръг от диагностични и оперативни процедури, необходими за поставяне на точната диагноза и да бъде приложено най-подходящото хирургично лечение при всички заболявания на гърдата.

Внедрени са върховите постижения на световната и национална медицина в областта на диагностиката и лечението на рака на млечната жлеза съобразно утвърдените съвременни стандарти.

Прилага се персонализиран подход към всяка пациентка на базата на задълбочено интерпретиране на многобройните фактори, свързани със заболяването и на многобройните варианти на диагностични и оперативнотактически решения.

Налице е реализиране на стремежа към постигане на добри естетични резултати при всяка оперативна намеса при различните заболявания на гърдите чрез  прилагане на пластично-реконструктивни прийоми, взаимствани от реконструктивната хирургия. При по-сложните операции в екипа се включва хирург от Клиниката по пластична хирургия на Болница Токуда. 

Специално внимание се обръща на т.нар. онкопластичен подход, при който умело се използват постиженията на съвременната онкохирургия и на реконструктивната хирургия.

КАКВО ГАРАНТИРА МОДЕРНИЯТ ПОДХОД?
  • Наличието на съвременна апаратура
  • Наличието на специалисти с профилна насоченост за третиране на заболяванията  на млечната жлеза
  • Наличието на консултант с доказани научно-практически постижения в областта на хирургията на млечната жлеза
  • Наличието и реализирането на научни програми с насоченост „Онкопластичен подход при операциите на млечната жлеза”
Контакти:

02/403 4605