Д-р Николай Вълчев

Съдов хирург
Д-р Николай Вълчев придобива образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2015 г. От 2016 г. с конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Токуда болница София. Д-р Вълчев има засилен интерес в областта на съвременните методи за диагностиката и оперативното лечение на венозни съдови заболявания. Работи активно в сферата на ендоваскуларното и хибридно лечение при пациенти с артериална съдова патология. Съавтор на научни публикации в български и международни списания. Участия в български и европейски научни форуми. Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА. Владее английски и немски език.