Доц. д-р Мария Рашева

Невролог
Завършила е медицина през 1967 г. във ВМИ, София. След завършването си работи като общо практикуващ лекар, а по-късно в неврологично отделение на Работническа болница в гр. Перник. През 1975 г. придобива специалност по неврология. От 1971г. до 2007г. е последователно научен сътрудник /асистент/ и доцент. в Неврологична клиника ИСУЛ /УМБАЛ “Царица Йоанна”/, завежда сектор Клинична ЕЕГ и епилептология. От 2007г. е невролог-консултант в МСЦ “ИСУЛ-Царица Йоаонна” и от 2011г. – в Неврологична клиника на УМБАЛ “Царица Йоанна”. Следдипломна квалификация и придобиване на научна степен: През 1981 защитава докторат на тема “Епилептични припадъци при мозъчни инсулти”, през 1982 е присъдена научна степен Доктор по медицина, а през 1991 г. - научно звание Ст.н.с.II ст./доцент по неврология. Има призната правоспособност по ЕЕГ диагностика. Дълги години участва в обучението на студенти и в следдипломно обучение на специалисти по неврология, по клинична ЕЕГ и епилептология в курсовете за следдипломна квалификация и в индивидуално обучение в Катедрата по неврология на база УМБАЛ “Царица Йоанна”-ИСУЛ. През 2002 г.-2004 г. е лектор в НБУ. От 2000 г.-2012 г. е хоноруван доцент в СУ “Климент Охридски” – по физиологична психология. Доц. д-р Рашева е преминала специализации в Неврологична клиника на МА, Варшава, Полша – Невромускулни заболявания, в Неврологична клиника на МА - Варшава – Предизвикани потенциали, където по-късно е асистент.Преминала е квалификационни курсове по епилептология – в Европейските и Интернационални Конгреси по епилепсия, по общо медицински въпроси – в интернет курсове. Научна продукция: Доц. д-р Рашева има над 120 научни публикации, по-голямата част в областта на епилептологията, участия в написване на учебници, монографии, в конгреси у нас и в чужбина. Членува в български и международни научни организации: Дружество по неврология, Дружество по ЕЕГ и клинична електроенцефалография, Дружество по епилептология, IBRO (International Brain Research Organization). Научните й интереси са в областта на епилептологията, електрофизиологията и невропсихологията. Владее полски, руски, френски и английски език.