В клиниките по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда работи екип от квалифицирани експерти в областта на медицинската физика. Те са неделим елемент от създаването и въвеждането на всяка нова процедура за изследване и лечение на пациентите. 

Медицинските физици често остават „скрити“ за пациентите. Тяхната работа обаче е изключително важна, те са значима част от екипа на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, защото осигуряват висококачествена, надеждна и безопасна диагностика и терапия.

Медицинските физици работят пряко с всички професионалисти в болницата. Те имат ключова роля за осигуряване на радиационна защита на служителите, контрол на качеството на апаратурата, оценка на дозите на пациентите и оптимизация на изследванията и процедурите. Планират с каква доза трябва да се облъчи пациентът, отговарят за спазването на правилата за радиационната защита, провеждат мониторинг на получаваните от пациентите дози и участват в оптимизацията на радиологичните процедури. Грижат се за безопасността  не само на пациентите, но и на медицинския персонал, въвлечен в процеса.

По повод Международния ден на медицинската физика и Международния ден на радиологията отговаряме на едни от най-често задаваните въпроси от пациентите в Клиника по образна диагностика:

  • Как се получава рентгеновият образ?

Рентгеновите лъчи са невидими за човешкото око йонизиращо лъчение, което при преминаването през тялото отслабва в нееднаква степен в различните органи и тъкани и в резултат на това върху филм или екран се получава двуизмерен контрастен образ. Независимо от разликата в сложността на апаратурата, принципът е еднакъв както за рентгеновите снимки, така и за ангиографските и компютъртомографските изследвания.

  • Какви са рисковете от облъчването при рентгенови изследвания?

При рентгеновите изследвания се използва ниска доза радиация, като няма сигурни доказателства, че облъчването с йонизиращи лъчения причинява злокачествени заболявания. С нарастване броя на изследванията, нарастват дозата и рискът от облъчването.  Дозата от облъчването при изследванията е многократно по-ниска от тази при лъчетерапия.

  • Вярно ли е, че рискът за децата е по-голям?

Доказано е, че децата са по-лъчечувствителни към облъчването с йонизираща радиация от възрастните. Затова рентгенови изследвания на деца се правят само в краен случай, когато ползата от резултата е преценено висока. Когато предстои рентгеново изследване на Вашето дете, консултирайте се с рентгенолога за алтернативни методи.

  • Как ще гарантирате, че няма да получа опасно висока доза радиация?

Медицинското облъчване се извършва с радиологична апаратура, която е лицензирана с осигурен постоянен технически сервиз и периодичен контрол на качеството. Използват се нискодозови протоколи, съобразени с телесните размери на пациента, като данните от всяко изследване следват да бъдат записани във файла на изследването.

  • Колко рентгенови изследвания могат да бъдат направени за определен период от време?

Не съществува горна граница за броя рентгенови изследвания. Ще бъдат направени толкова, колкото са необходими за разрешаването на конкретния здравословен проблем по преценка на лекар-рентгенолог или изпращащ лекуващ лекар.

  • Мога ли да разбера каква е точната доза, която съм получил при рентгеново изследване?

Съвременните рентгенови апарати показват дозата рентгеново лъчение, която се измерва в различни мерни единици при различните образни методи. Дозата се регистрира и съхранява в паметта на компютър с цел проследяване, сравняване и оптимизация на облъчването на пациентите.

  • Мога ли да придружа близък/дете по време на рентгеново изследване?

Ако придружавате ваш близък, не стойте в рентгеновия кабинет по време на изследването, освен в случаите, когато трябва да му помагате. В този случай задължително поискайте лъчезащитна престилка от рентгеновия лаборант.

  • Мога ли да откажа рентгеново изследване?

Да, имате право да откажете рентгеновото изследване или да потвърдите с подписа си, че сте информиран за рисковете и сте съгласен с изследването. Не забравяйте, че изследването се прави за уточняване на диагнозата на заболяването и е във ваша полза.

  • Имам назначение за рентгеново изследване и положителен тест за бременност. Какво да правя?

По време на бременност е желателно да се избягват рентгенови изследвания в областта на корема и таза, както и компютър-томографски изследвания. Все пак, ако сте бременна или бременността не може да се изключи, попитайте лекаря дали изследването е наложително и не може ли да се замени с друго изследване без облъчване. Ако се окаже, че рентгеновото изследване е наложително, попитайте какви мерки ще се вземат за намаляване на риска за вашето бъдещо дете.

  • Имам предходни рентгенови изследвания. Трябва ли да Ви информирам за тях?

Желателно е да информирате вашия лекуващ лекар за всички рентгенови изследвания, които са ви правени във връзка със заболяването, дори те да са провеждани в друго здравно заведение. В някои случаи резултатът от тях може да отговори на клиничния въпрос, в други – предходните образи служат като база за сравнение и също подпомагат правилната интерпретация.

Свързани лекари