Запази час

В Аджибадем Сити Клиник функционира първият болничен център по "Клинична психология, психоонкология и психосоматика", който интегрира психологичната помощ, невронауките и социалната подкрепа в цялостната грижа за пациента и неговите близки.

Центърът функционира в УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Младост.

В Центъра се предоставят следните услуги:

 • Психологични консултации за пациенти и техните близки (за хоспитализирани пациенти в рамките или след престоя в болница, за амбулаторни и външни за болницата пациенти);
 • Психодиагностика за ТЕЛК/НЕЛК;
 • Групи за емоционална подкрепа (за пациенти и близки);
 • Биофийдбек и неврорелаксационни процедури;
 • Консултации със социален работник за социални, здравни и осигурителни права;
 • Съдействие от пациентски консултант;
 • Обучения и консултации за медицинските специалисти.

Екипът на Центъра се състои от клинични психолози, клиничен социален работник, пациентски консултант, психиатър, невролог и физиотерапевт-неврофийдбек специалист.

Консултации с клиничен психолог, клиничен социален работник, пациентски консултант или физиотерапевт-неврофийдбек специалист могат да се записват на тел. +359 884 933 160.

Психоонкология

Създавайки първото специализирано звено по психоонкология в страната, болничната група Аджибадем Сити Клиник въвежда нов подход към лечението на онкоболните пациенти и техните близки. Политиката на болничната група е осигуряването по време на лечението на цялостна грижа и персонализиран подход към отделния пациент, и неговото семейство.

Диагностицирането на едно онкологично заболяване засяга дълбоко живота на пациента и неговите близки, и оказва силно влияние върху тяхното емоционално състояние.

Психоонкологията е дисциплина, насочена към подпомагане на пациента и семейството му в справянето с негативните последици от заболяването, с цел повишаване качеството на живот и ограничаване на психосоциалните фактори, утежняващи процеса на лечение.

При постъпването за лечение в болничните отделения по медицинска онкология, хематология и лъчелечение, на всеки пациент се провежда психосоциален скрининг, което дава следните възможности:

 • Да бъде осигурен индивидуален подход и максимално съдействие на пациента спрямо неговата специфична психосоциална и здравословна проблематика;
 • Пациентът и неговите близки да бъдат подкрепяни и проследявани в хода на лечението, и евентуалните промени в него;
 • Да се оказва навременно информиране и практическо съдействие на пациента;
 • Да бъде подпомагана връзката между пациента, близките и медицинския екип.

Психосоматична терапевтична програма

Центърът по Клинична психология, психоонкология и психосоматика е първият болничен център в България, специално ориентиран към специфичната проблематика на пациенти с психосоматични разстройства.

Психосоматичните разстройства се отнасят до телесни симптоми, провокирани или обострени от психологични фактори и преживявания на емоционално напрежение.

Психосоматичната терапевтична програма представлява комплексен терапевтичен подход, който включва:

 • индивидуално психологично консултиране на пациента;
 • работа с близките;
 • биофийдбек тренинг и неврорелаксационни процедури, насочени към немедикаментозно облекчаване на телесните симптоми.

Тя се провежда в сътрудничество с лекуващите медицински специалисти.

Като самостоятелна терапевтична програма (без допълнително медицинско лечение), тя се прилага в случаите на физически оплаквания, за които не се откриват значими подлежащи патологични промени. Обикновено това са функционални кардиореспираторни, невровегетативни и гастроинтестинални смущения.

Освен като самостоятелен терапевтичен подход, психосоматичната програма може да подпомогне медицинското лечение на пациенти с установени заболявания, чиито симптоми допълнително могат да се влияят от психологични фактори, като някои гастроинтестинални, кардиологични, ендокринни и др. заболявания.

За медицинските специалисти

Центърът по Клинична психология, психоонкология и психосоматика осигурява психологична грижа на медицинските специалисти с цел подобряване на комуникацията и връзката с пациентите, справяне с емоционално натоварени ситуации и превенция на синдрома на професионалното прегаряне.

Психологичната грижа за медицинските специалисти включва:

 • Индивидуално психологично консултиране
 • Балинтови групи (специализиран формат на психологични групи за медицински специалисти)
 • Дебрифинг (емоционална подкрепа в кризисни ситуации)
 • Провеждане на специализирани обучения за комуникация с пациентите
 • Мониториране на професионалната удовлетвореност
 • Подпомагане на взаимоотношенията в екипа

Психологичните консултации са безплатни за служителите на болницата. 

Галерия

Video Gallery

picture

Пусни видео

Пациентски форум „Костно здраве при рак на гърдата“

Каква е ролята на ранната диагностика и лечение на метастатичната костна болест за качеството на живот на пациента, защо е важно да се придържаме към лечението на метастатичната костна болест и как да се грижим за себе си, как да овладеем депресията и тревожността, съпътстващи заболяването - основни теми във фокуса на форума за пациенти "Костно здраве при рак на гърдата".