Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Групи за емоциална подкрепа за пациенти и близки

Центърът провежда регулярни групи за емоционална подкрепа на пациентите по време на активното им лечение и след преминаването през заболяването. Центърът организира и групи за близки на пациентите.

В групите за взаимопомощ участниците могат да споделят опит, преживявания и да получават подкрепа от други хора, в сходна на тяхната ситуация.

В отделенията по медицинска онкология се организират неформални групи за среща на пациентите по време на техния престой в болницата.

Групите за емоционална подкрепа се провеждат присъствено или онлайн, в предварително фиксирано, извънработно време. Включването в група се случва след предварително събеседване.