Пациент с хилусен холангиокарцином (първичен рак на жлъчните пътища) се подложи на високочестотна ендоскопска аблация под ЕРХПГ контрол, извършена от екипа на доц. Петко Карагьозов, началник на Отделение по Интервенционална Гастроентерология в УМБАЛ Токуда. Процедурата се прилага за локална деструкция на тумора и има за цел да удължи преживяемостта на пациента.

Новият метод се извършва за първи път в България, едва две години след стартирането на подобен вид процедури в световен мащаб.

При 80% от пациентите с холангиокарцином, няма радикално лечение. Причината е неблагоприятната локализация на тумора и факта, че се диагностицира едва в напреднал стадии, когато хирургичното лечение е невъзможно.

„Това, което се правеше досега бяха само дренажни интервенции – ЕРХПГ (ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография), стентиране и в общи линии нищо друго, не само в България, но и в световен мащаб. Тези тумори са бедни на клетки, тоест отговарят лошо на химиотерапия. Другите лечения са със спорен резултат. Хирургията като единствен радикален метод е възможна в не повече от 20% от случаите. Тогава просто слагаме стентове и го изпращаме вкъщи, до съвсем скоро медицината не можеше да предложи друго.“, обясни доц. Карагьозов.

Новата апаратура – Starmed Viva Combo за ендобилиарни или ехоендоскопски- навигирани интервенции,  с която разполага Oтделението по Интервенционална Гастроентерология в УМБАЛ Токуда навлиза в световен мащаб преди около две години.

„Този метод е нещо сравнително ново – от скоро има публикации по този въпрос. Извършва се локална деструкция на тумора под рентгенов и ендоскопски контрол и това повишава преживяемостта на пациентите с първичен тумор на жлъчните пътища. Освен, че се постига термична деструкция, се променя и имунния отговор на организма към тумора. Съществуват вече множество научни доказателства, че процедурата удължава осезаемо живота на тези пациенти, разбира се, съвместно с онкологичната терапия“, поясни Доц. Карагьозов.

Другото приложение на новата апаратура е за локално третиране на тумори на панкреаса. Утвърдени индикации са невроендокринните тумори. Прилага се при т.нар. „лоши хирургични кандидати“- пациенти с противопоказания за големи хирургични интервенции, както и такива, които не желаят операция. Докладвани са редица случаи на пълно унищожаване на тези тумори. Това е особено осезаемо за инсулиномите, които имат характерна клинична изява. Симптомите на хипогликемия изчезват веднага при постигане на туморна деструкция. Показани за тази интервенция са и пациенти с метастази в панкреаса (например от бъбречни тумори). При пациентите с дуктален аденокарцином (рак на панкреаса) методът е палиативен и може да постигне известна редукция на туморния обем, което да е от полза за съпътстващата онкологична терапия.

„Първичните тумори на жлъчните пътища са редки заболявания. За нас не е така, защото като референтен център ние концентрираме много пациенти с тази диагноза и имаме поне 3-4 случая седмично. Причината е, че при нас се извършват мини-инвазивни дренажни интервенции- поставят се стентове посредством ЕРХПГ, ендоскопска ехография или чрез перкутанен достъп. Процедурите се правят на малко места в страната, но са от изключителна важност за тези пациенти- постига се нормализиране на чернодробната функция и е възможно да започнат химиотерапия или да претърпят хирургична интервенция. Тези класически дренажни процедури сега могат да бъдат надградени и заедно с дренажа да проведем аблация, с която да намалим туморния обем, ако пациентът е подходящ за това“, сподели началникът на Отделение по Интервенционална Гастроентерология в УМБАЛ Токуда.

Как се извършва новият метод?

Прави се ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, туморът се изобразява на рентген, след което под рентгенов контрол се въвеждат електроди и се упражнява радиофреквентна аблация (изгаря се част от тумора). При тумори на панкреаса се прави същото, но електродът се въвежда в тумора под ендосонографски контрол през стомаха или дванадесетопръстника. Електродът се позиционира в центъра на тумора и отново се упражнява термична аблация.

При първия пациент, подложил се на процедурата в България, екипът на доц. Карагьозов прави високочестотна аблация тумор на жлъчните пътища с неблагоприятна локализация. 

„Постигнахме дезобструкция на пътищата. Контролирахме процеса холангиоскопски, тоест имахме директен визуален контрол върху това какво се случва в жлъчното дърво. Процедурата свърши с поставяне на дефинитивни стентове. Реално успяхме да изчистим видимата част от тумора в самите канали и да възстановим проходимостта, което е ключово за преживяемостта на тези пациенти.“, обясни доц. Карагьозов.   

Според публикации и резултати – разликата в преживяемостта е поне няколко години.

„Реално погледнато борбата с този вид рак продължава, просто това е един малък напредък. За съжаление все още не можем да кажем, че сме победили. Можем обаче да дадем на тези пациенти по-дълъг живот, а доскоро нямахме този шанс.“, сподели началника на Отделението по Интервенционална Гастроентерология в УМБАЛ Токуда.

През тази седмица предстои извършването на втора процедура по новия метод, на пациентка с невроендокринен тумор на панкреаса. При нея, както и при първия пациент, екипът на доц. Карагьозов ще получи онлайн подкрепа и напътствия от компанията, производител на апаратурата – Taewoong Medical.