Лабораторията по трансфузионна хематология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда изпълнява всички дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология” и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика.

Лабораторията осъществява дейността си при непрекъснати 24-часови дежурства на медицинския персонал.

 • Ние сме акредитирана медицинска лаборатория
 • Използваме съвременна апаратура и международно утвърдени лабораторни методи с висока степен на чувствителност и специфичност
 • Система от вътрешен и външен качествен контрол гарантира качеството на извършените лабораторни изследвания
 • Висококвалифицирани специалисти ще Ви консултират в интерпретацията на Вашите резултати
 • Лабораторната информационна система дава възможност за извършване на справка за резултати от предходни изследвания
 • Лабораторията има договор с НЗОК

Можете да се свържете с лекар-имунохематолог на тел.: 02/403 44 04

1. Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

 • определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
 • определяне на други еритроцитни антигени;
 • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
 • определяне титър на антиеритроцитни антитела;
 • подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.

Лабораторията извършва медико-диагностична дейност и в сферата на извънболничната помощ в следния обем имунохематологични изследвания:

 • определяне на кръвна група от системата АВО и Rhesus – на пациенти и здрави индивиди;  на бременни жени и техните съпрузи за установяване на АВО и Rhesus несъвместимост;
 • определяне на други еритроцитни антигени – по желание или по лекарска преценка;
 • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела – на пациенти; бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото;
 • определяне титър на антиеритроцитни антитела.

2. Осигуряване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебното заведение в спешен и планов порядък.

3. Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни биопродукти.

4. Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти. 

5. Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на следкръвопреливните реакции и усложнения.

 

 

 

Всяка капка кръв в ценна!

Обръщаме се към всички здрави хора - моля, бъдете съпричастни към нуждаещите се пациенти, не само когато Вашите близки имат нужда от това! Този хуманен акт може да спаси човешки живот! 

Всяка капка кръв е ценна!

Галерия