Лаборатория по трансфузионна хематология

Лабораторията по трансфузионна хематология е структурна единица към Аджибадем Сити Клиникк МБАЛ Токуда и изпълнява следните дейности в съответствие със Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицински стандарт „Трансфузионна хематология” и изискванията на Съвета на Европа за добра лабораторна практика.

Лабораторията осъществява дейността си при непрекъснати 24-часови дежурства на медицинския персонал.

 

 

1. Пълен обем имунохематологични изследвания на пациентите:

- определяне на кръвната група от системата АВО и Rhesus;
- определяне на други еритроцитни антигени;
- скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела;
- определяне титър на антиеритроцитни антитела;
- подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент.

Лабораторията извършва медико-диагностична дейност и в сферата на извънболничната помощ в следния обем имунохематологични изследвания:

  • определяне на кръвна група от системата АВО и Rhesus – на пациенти и здрави индивиди;  на бременни жени и техните съпрузи за установяване на АВО и Rhesus несъвместимост; на организирани групи ученици и студенти при преференциални условия;
  • определяне на други еритроцитни антигени – по желание или по лекарска преценка;
  • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела – на пациенти; бременни жени с оглед оценка на риска за плода от Хемолитична болест на новороденото;
  • определяне титър на антиеритроцитни антитела.

2. Осигуряване на кръв и кръвни съставки за нуждите на пациентите от лечебното заведение в спешен и планов порядък.

3. Организира правилното съхраняване и осигурява качеството на експедираните за клинично приложение кръвни биопродукти.

4. Оказва консултативна и методична помощ при лечението на пациентите с кръв и кръвни продукти. 

5. Упражнява трансфузионен надзор като част от здравната система за профилактика на следкръвопреливните реакции и усложнения.

Лабораторията по трансфузионна хематология разполага със съвременна и високочувствителна апаратура, а медицинският персонал е квалифициран и професионално мотивиран, с подходящи познания по трансфузиология, хигиена, микробиология, здравен мениджмънт.

Списък на всички изследвания и техните цени