Проф. д-р Радослав Гайдарски, дмн

Консултант на Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Проф. д-р Радослав Гайдарски е роден в с. Градец, област Видин. Завършва видинска гимназия и Медицинската академия (1962) в София. По разпределение е назначен за ординатор в хир. отделение на Окръжна болница - Видин, където последователно преминава ординаторските степени и от 1969 -1972 г. е зам. Главен лекар по лечебната част на болницата. От 1972 г., след конкурс, е избран за асистент в катедрата по “Хирургически болести“ (Втора хирургия) на Медицинска академия - София. Последователно е избиран за старши, главен и главен адмнистративен асистент на катедрата. След специализация в болница „Кошен“ - Париж, Франция (1976 - 1977г.) защитава дисертация на тема „Кисти и псевдокисти на панкреатичната жлеза“ и му е присъдена академична научна степен „кандидат на медицинските науки“. През 1983 г. е избран за доцент в Катедрата по обща и оперативна хирургия и началник на клиниката по „Жлъчно-чернодробна хирургия“. Защитава втора докторска дисертация през 1988 г., доктор на науките от 1989 г., професор от 1990 г. В периода 1991-2001 г. завежда катедрата по „Обща и оперативна хирургия“. От 2003 до 2005 г. е началник на хир. отделение в Университетска болница “Лозенец. Има признати рационализации и изобретения използвани в ежедневната практическа дейност на хирургическите отделения и клиники занимаващи се със заболяванията на панкреатичната жлеза. Основен внедрител на редица оперативни техники в областта на черния дроб, панкреаса и стомашно-чревния тракт. Самостоятелно и в съавторство има над 200 научни публикации, 3 учебника, 2 ръководства и 1 монография. Член е на Световната асоциация по гастрохирургия.