Проф. д-р Антон Джоров, дм, дмн

Консултант по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ Токуда

Проф. д-р Антон Джоров е водещ специалист в областта на ортогнатичната и реконструктивна хирургия в България. Завършва МУ – София през 1982 г. Придобива специалностите: "Обща стоматология”, "Хирургична стоматология" и "Лицево-челюстна хирургия".


 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Научните му интереси са насочени към реконструктивни операции при вродени и придобити деформации на скелетните структури в лицево-челюстната област.
 • Професионален опит

  Професионален опит

  Проф. д-р Антон Джоров работи в целия обем на оралната и лицево-челюстната хирургия. До 1987 г. работи по разпределение в гр. Долна баня. След конкурс през 1987 г. е избран за асистент в Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия на МУ-София, където работи до 2008 г.

  От 2008 до 2012 г. завежда диагностично-лечебната дейност на „СБАЛ по Лицево-челюстна хирургия”– Университетска болница, София. От 2012 до 2013 г. е доцент към Военно-медицинска академия, София.

  За първи път в България извършва успешни васкуларизирани трансплантации от илиачна кост чрез микрохирургична техника за реконструкция на долна челюст. Въвежда у нас сагиталната остеотомия по Epker и транскутанната мандибуларна остеосинтеза. Възстановява значими мандибуларни дефекти чрез дистракционна остеогенеза. Въвежда артропластиката чрез костохондрален трансплантат със запазен растежен център при лечението на анкилоза и създава метод за артропластика на ТМС с коронарен израстък. Пионер е в използването на интраосални импланти за задържане на силиконови епитези при значими лицеви дефекти. Използва дистракционна остеогенеза при реконструкции на средния лицев етаж. 

 • Образование

  Образование
  Преминава квалификационни курсове по анестезиология и реанимация, имплантология, микроваскуларна, ортогнатична и кранио-фациална хирургия. През 2005 г. защитава дисертация и придобива образователна и научна степен "доктор". През 2008 г. е хабилитиран за доцент.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Специализира в Клиниката по лицево-челюстна хирургия на ВМА-София под ръководството на полк. проф. Н. Георгиев, а по проблеми на ортогнатичната и микроваскуларната хирургия във Военна болница-Прага при проф. Немет и в Хавана към Националния хирургичен център "Братя Амехерас" при проф. Круаняс. 
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Проф. д-р Джоров е експредседател на Сдружение на оралните и лицево–челюстни хирурзи в България.

  Член на Борда на Балканската асоциация по лицево-челюстна хирургия.

  Член на Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия.

  Член на Световната асоциация по орална и лицево-челюстна хирургия

  Автор е на 3 монографии, 53 научни публикации, 2 рационализации и 34 доклада, представени на международни конгреси. Участва в написването на учебниците: "Лицево-челюстна и орална хирургия” и "Орална хирургия".

  Ръководил е следдипломната квалификация на лекари по специалностите: Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия. Има участие в създаването на "Медицински стандарт по лицево-челюстна хирургия” в България, приет от МЗ.

  Владее испански език.