Проф. д-р Антон Джоров, дм, дмн

хирург, лицево-челюстен хирург
Водещ специалист в областта на ортогнатичната и реконструктивна хирургия в България. Завършва МУ – София през 1982 г. Придобива специалностите: "Обща стоматология”, "Хирургична стоматология" и "Лицево-челюстна хирургия". Специализира в Клиниката по Лицево-Челюстна Хирургия на ВМА София под ръководството на полк. проф. Н. Георгиев, а по проблеми на ортогнатичната и микроваскуларната хирургия във Военна болница Прага при проф. Немет и в Хавана към Националния хирургичен център "Братя Амехерас" при проф. Круаняс. Преминава квалификационни курсове по анестезиология и реанимация, имплантология, микроваскуларна, ортогнатична и кранио-фациална хирургия. През 2005 г. защитава дисертация и придобива образователна и научна степен "доктор". През 2008 г. е хабилитиран за доцент. Професионална реализация: Работи в целия обем на оралната и лицево-челюстната хирургия. До 1987 г. работи по разпределение в гр. Долна баня. След конкурс през 1987 г. е избран за асистент в Катедра Орална и Лицево-Челюстна Хирургия на МУ София, където работи до 2008 г. От 2008 до 2012 г. завежда диагностично-лечебната дейност на „СБАЛ по Лицево-челюстна хирургия”– Университетска болница, София. От 2012 до 2013 г. е доцент към Военно-медицинска академия, София. За първи път в България извършва успешни васкуларизирани трансплантации от илиачна кост чрез микрохирургична техника за реконструкция на долна челюст. Въвежда у нас сагиталната остеотомия по Epker и транскутанната мандибуларна остеосинтеза. За първи път в България възстановява значими мандибуларни дефекти чрез дистракционна остеогенеза. Въвежда у нас артропластиката чрез костохондрален трансплантат със запазен растежен център при лечението на анкилоза и създава метод за артропластика на ТМС с коронарен израстък. За първи път в България използва интраосални импланти за задържане на силиконови епитези при значими лицеви дефекти. Използва дистракционна остеогенеза при реконструкции на средния лицев етаж. Членства в професионални организации: Експредседател е на Сдружение на оралните и лицево – челюстни хирурзи в България Член на Борда на Балканската асоциация по лицево-челюстна хирургия Член на Европейската асоциация по черепно-челюстно-лицева хирургия Член на Световната асоциация по орална и лицево-челюстна хирургия Автор на 3 монографии, 53 научни публикации, 2 рационализации и 34 доклада, представени на международни конгреси. Участва в написването на учебниците: "Лицево-челюстна и орална хирургия” и "Орална хирургия". Ръководил е следдипломната квалификация на лекари по специалностите: Орална хирургия и Лицево-челюстна хирургия. Има участие в създаването на "Медицински стандарт по Лицево-челюстна хирургия” в България, приет от МЗ. Владее испански език. В момента научните му интереси са насочени към реконструктивни операции при вродени и придобити деформации на скелетните структури в лицево-челюстната област.