Заглавието на монографията е: Лечение на умерена до тежка и тежка първична или вторична митрална регургитация при пациенти, неподходящи за хирургия на митралната клапа, чрез системата за транскатетърно възстановяване на митралната клапа MitraClip®

Докато хирургията остава главното средство за лечение при първична митрална регургитация, в рамките на последното десетиlетие транскатетърната митрална клапна интервенция бързо намира достойно място в клиничната практика. Митралната регургитация е много често срещана болест, която може да доведе до значителна заболеваемост и смъртност. Разбирането на множеството основни причини за това заболяване и съответните механизми на клапни нарушения е решаващо за вземане на решение за подходящото лечение.

В опит да даде отговор на въпроса: „Кой ще има полза от митрален клип“, проф. Петров представя подробно проучвания и данни от регистрите до този момент, съобщени в световната кардиологична литература. Той прави изключително задълбочен и аналитичен разбор, както по отношение на характеристиките на пациентите, дизайна на проучването, получените резултати, усложненията, така и за причините за някои различия в крайните резултати. Неотдавнашните рандомизирани контролирани проучвания върху използването на MitraClip фокусират вниманието върху оптимизирането на подбора на пациенти и времеразпределението относно интервенцията, за максимизиране на ползата от използването на такива перкутанни устройства.