В Отделението по лъчелечение се осъществи дозиметричен анализ на облъчването чрез независими измервания, чиято цел е да установи акуратността на провежданото лечение в отделението. Успешно бяха изследвани няколко аспекти на лъчетерапията: качествен анализ на дозметричния план, анализ на профилите на лъчетерапевтичните планове, 2D Гама индекс, 3D Гама индекс, анализ на обема на дозата и свързани с нея показатели. Детайлното проучване на всяка една част дава ясна оценка на качеството и точността на лъчението.

За целта на проучването бе използван фантом – прототип, направен на 3D принтер с анатомична точност на реален пациент с множество метастази в главата. Таргетите за облъчване бяха посочени от външния оценител, а медицинските физици от Отделението по Лъчелечение изготвиха план за радиохирургия на всяка една от метастазите. Особеното при лечението на  метастази в мозъка е, че те изискват по-високи дози облъчване, като много прецизно трябва да се изчисли колко точно е правилната доза, която максимално да "увреди" туморните клетки и същевременно да предпази здравите тъкани. Прецизността и точността по време на всяка една стъпка от процеса са ключови за крайния успешен резултат. Дозата на облъчване се мери с йонизационна камера, която отчита дозата, която е дадена в конкретната метастаза.

За да се стигне до заключение дали лечението е дадено на вярното място с предписаната доза, се използват няколко критерия. Фантомът съдържа гел който се променя от лъчелечението. След провеждане на облъчването и прави на ЯМР скен, от чийто образи се измерва колко и къде е било точно облъчването. Това се случва, проследявайки промените по структурата на лъчечувствителния гел.

Отчетът на компанията показа, че при облъчването на фантома, физиците от Аджибадем Сити Клиник Младост са постигнали съвпадение между изчислената, сканирана и реално използвана доза от над 98%. Постигнатите резултати показват, че максимално точно е била облъчена таргетната метастаза, като в същото време са запазени съседните тъкани и би бил постигнат един оптимален резултат за пациента в реални условия.

Този тип тестване позволява да се анализира точността на целия лъчетерапевтичен процес, което е залог за най-добрите възможни резултати в клиничната практика.