Кое е първото нещо, което правим, когато избираме място за лечение? Вероятно много от нас ще проверят в Google: „най-добър“ лекар, „най-добрата“ клиника за лечение и/или „най-добрата“ налична технология за нашето специфично заболяване. Колкото и различни стратегии за набавяне на информация да имаме, малко вероятно е да изберем лечебно заведение на база „най-добрите“ и "най-квалифицираните" физици. И ще направим грешка.  

За да сме максимално обективни, трябва да признаем, че по-голямата част от обществото вероятно дори не осъзнава съществуването на медицински физици. Не се разбират достатъчно ясно и техните отговорности в медицинските екипи, които осигуряват висококачествена, надеждна и безопасна диагностика и терапия. Това има просто и ясно обяснение. Като медицински физици те работят пряко с всички професионалисти в болницата. Въпреки това тяхната работа е до голяма степен техническа и се извършва без присъствието на пациенти или с почти нулев пряк контакт с тях. "Ние не ги виждаме, но те същестуват", би добавил Джоузеф Джон Томсън, който погледна в неделимия атом и откри електрона. И освен че същестуват, те имат ключова роля за осигуряване на радиационна защита, контрол на качеството на апаратурата, оценка на дозите на пациентите, оптимизация на изследванията и процедурите, обучение по радиационна защита.

В опит да повишим осведомеността за професията "Медицински физик" ще стъпим обратно в обувките на пациента. Пациент, на когото често му се налага да се ориентира в сложен пейзаж от лечебни заведения, специалисти, диагнози и възможности. Очаква се той да разбира лесно и бързо информацията, която получава и да може да взима подходящи решения относно лечението си. Тези решения, често касаят възможности за образни изследвания, хибридни такива и/или лъчева терапия.

Когато се сблъска с всяка от тези възможности, пациентът ще трябва да се справи  с потенциално объркващ медицински жаргон, акроними, стадий на рак, сложни концепции и различни възможности за лечение, които могат да предизвикат страх и безпокойство. Самите образните изследвания и лъчевата терапия имат потенциала да бъдат значителен източник на безпокойство, което до голяма степен произтича от липсата на разбиране за ролята на йонизиращите лъчи и радиацията в медицината. "Лекарят ми препоръчва да направя това изследване, но аз не искам да ме облъчват" - фраза, която често се чува, когато процеса на лечение стигне до йонизиращи лъчи или радиация. Измерват се ползи и вреди. Взимат се решения на база страхове, а не на база факти и доказателства. 

Тук идва на ред и огромната роля на медицинския физик. 

Медицинските физици са хората, които планират с каква доза трябва да се облъчи пациента, отговарят за спазването на правилата за радиационната защита, провеждат мониторинг на получаваните от пациентите дози и участват в оптимизацията на радиологичните процедури. Те са онези хора, които се грижат за безопасността  не само на пациентите, но и на медицинския персонал, въвлечен в процеса.

Избирайки лечебно заведение, в което работи екип от медицински физици, то това означава, че се извършва постоянна оптимизация на клиничните протоколи, по които се изследват пациентите. Целта е намаляване на дозата на пациентите при запазване и/или повишаване на диагностичната информативност на изследването.

В клиниките по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчетерапия на Аджибадем Сити Клиник Младост работи екип от квалифицирани експерти в областта на медицинската физика. Те са неделим елемент от създаването и въвеждането на всяка нова процедура за изследванията и лечението на пациентите. 

Като част от екипа на Клиниката по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Младост, медицинският физик Светослав Шаламанов участва в оптимизирането на рутинното изследване на щитовидна и паращитовидни жлези, в следствие на което ефективната доза при жените беше намалена от 2,8 милисиверта на 0,6 милисиверта, а при мъжете съответно от 1,8 на 0,6 милисиверта. При това диагностичното качество на изследването не беше променено.

В Отделението по лъчетерапия работи екип от медицински физици, чиито умения в дозиметрично планиране при лъчетерапия на онкоболни пациенти бяха признати в авторитетния конкурс Radiation Knowledge. Лъчетерапевтичните планове, които екипа представи бяха класирани на едни от първите места в Европа.

В Клиника по образна диагностика вследствие на ползотворната работа на екипа бяха направени промени в рутинната практика, целящи подобряване на качеството на получаваните образи и/или намаляване на дозата на пациента. Друг успех на екипа е разработването на скринингов КТ протокол за рак на белите дробове, вследствие на което за пръв път в България се стартира съгласувана от Министерството на здравеопазването скринингова програма.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лекар, медицинска сестра и лаборант са професиите в здравния сектор, които познаваме добре. В медицината обаче има и професии, които остават скрити зад кулисите. Често точно те се оказват толкова важни, че дадена клиника или отделение не би могло да съществува без тях. Такава е професията на медицинските физици, която остава невидима в процеса на диагностициране и лечение на пациентите.

Поради тази причина в Международния ден на медицинската физика, решихме да ви запознаем, с медицинските физици в Аджибадем Сити Клиник Младост, ръководени от главен медицински физик Илия Дяков. Един екип от квалифицирани експерти, които вие не виждате, но те се грижат за вас всеки път, когато прекрачите прага на болницата.

Честит празник, колеги!