Седмата конференция на Българската Асоциация по Медицинска Онкология се проведе на 16 – 17 юни в София. Темата на тазгодишното събитие, което събира онколози от цял свят, беше „Постижения в диагностиката и лекарственото лечение на солидните злокачествени тумори“.

Д-р Недялка Великова, специалист лъчетерапевт в Клиника по Лъчелечение, участва за пореден път в конференцията с пленарен доклад на тема „Лечение на локално авансиралия иноперабилен недребноклетъчен рак на белия дроб“ ( изготвен в колаборация с Проф. Иван Донев от МБАЛ „Надежда“). Докладът представи новостите и възможностите по един изключително наболял проблем в онкологичната практика - лечение при пациент с авансирал карцином на белия дроб, при който не е възможно оперативно лечение.

За съжаление в България, както и по света, ракът на белия дроб е едно от най – често диагностицираните заболявания с най – висока смъртност. Голям процент от болните са диагностицирани в напреднали стадии и операция не е възможна. Обсъждат се възможностите на съвременното лъчелечение и едновременното лъче – химиолечение като методи целящи постигане на локален контрол и излекуване на заболяването. Разглеждат се и новите възможности на имунотерапията за системен контрол на болестта.

Новите техники на лъчелечение, възможностите за съчетаване на химотерапия и лъчелечение, както и навлизането на имунотерапията като стандартен подход за лечение, дават обнадеждаващи резултати за тази група пациенти, при които общата преживяемост към момента трудно надвърля 20% към 5-та година. Използваните лъчетерапевтични техники IMRT, VMAT и IGRT дават възможност за реализиране на достатъчно високи и оптимални дози за постигане на локален контрол с много по – нискък процент на токсичност и късни усложнения. Пациентите понасят лечението доста по – леко, което позволява и комбинирането му с химиотерапия. Напредъкът на технологиите и новите лекарствени средства дават надежда за подобряване на лечебните резултати при тези болни, удължаване на преживяемостта и осигуряване на добро качество на живот със сравнително по – нисък процент на усложнения.

Д-р Николай Недев, Ръководител на Клиника по Лъчелечение, запозна аудиторията с новите разработки при едновременното прилагане на имунотерапия и лъчетерапия за лечение на онкологичните заболявания.

Имунотерапията е едно от най-новите лечения в системната терапия на онкологичните заболявания. Огромното ѝ предимство е, че използва собствената имунна система да атакува тумора. Лъчетерапията от друга страна досега беше смятана изцяло за локално лечение, насочено срещу тумора на мястото, на което е възникнал или метастазирал. С времето системните и локалните лечения започват да кръстосват пътищата си и да се допълват по начин, считан за невъзможен досега.

Презентацията адресира потенциалните механизми на взаимодействие, наличните доказателства за едновременното използване на двете лечения и приложението им при лечение на тумори на главата и шията, меланома и рака на белия дроб.