Медицинска онкология

Аджибадем Сити Клиник Варна разшири кръга от специалности с медицинска онкология като дава възможности на пациентите за достъп до висококвалифициран консулт за всички видове онкологични заболявания – диагностика, терапия, наблюдение.

Медицинската онкология е клон на клиничната онкология – наука за системната лекарствена терапия на солидни (нехематологични) злокачествени тумори. Досегашен синоним на направлението e химиотерапия, доколкото за лечение се използват класическите цитотоксични лекарствени средства (химиотерапевтици). Съвременният лекарствен арсенал на противотуморното лечение допълнително включва следните нови фармацевтични категории: таргетна (прицелна), биологична и ендокринна (хормонална) терапии. Всички антитуморни лекарствени продукти се въвеждат в организма по венозен път, подкожно, през устата или локално (в някои телесни кухини или кухи органи).

Медицинската онкология се прилага в съчетание с останалите онкологични лечебни направления – хирургия, лъчелечение и нуклеарна медицина. Когато тя ги предшества по време, лекарствената терапия се нарича неоадювантна, а когато ги последва – адювантна. Често, с цел по-висока терапевтична ефективност, антитуморните лекарства се прилагат успоредно с лъчелечение и този подход се нарича едновременно лъчехимиолечение. Когато в този случай, вместо химиотерапевтик, се използва таргетно лекарство, комбинираният метод се нарича биолъчелечение. Самостоятелно лекарствено лечение се прилага по правило само при злокачествени тумори с разсейки (метастатичен стадий), а терапевтичният резултат се отчита чрез образни изследвания и туморни маркери през три-четири месеца.  

Съвременната медицинска онкология определя избора на даден лекарствен продукт, прецизирайки го за определен вид тумор и за конкретен пациент чрез предварително изследване на т.нар. предиктивни (предсказващи) маркери. Те представляват генетични и/или молекулярно-патологични тестове от туморната биопсия или от кръвта на болния, които показват дали лекарството ще бъде ефективно за даден човек, или не. С други думи, един и същ лекарствен продукт, приложен при един и същ вид тумор, не е еднакво ефективен при различните пациенти и това зависи от резултата при тестване на предиктивния маркер. Например, за избор на най-ефективно лечение при метастазирал рак на гърдата задължително трябва да се изследват маркерите за естрогенни рецептори, прогестеронови рецептори и HER2-рецептори; при метастазирал рак на дебело и право черво се изследва маркерът RAS, при белодробен жлезист рак – EGFR, при кожен меланом – BRAF и т.н. Това назначаване на антитуморно лекарство според предиктивните маркери се нарича индивидуализирана (персонализирана) медицина и на практика представлява точното лекарство, при точния пациент, на точното място и в точното време. Специалистът, който трябва да назначи и организира изследването на определен предиктивен маркер и след това да предпише най-подходящото за даден индивид лекарство, е медицинският онколог.