За пациенти и семействата им

Ние сме готови да ви помогнем преди, по време и след посещението ви.

Можете да задавате своите въпроси на телефони 0700 33 900, 0892 202 080 или и-мейл varna@acibademcityclinic.bg.

Работното време на Аджибадем Сити Клиник Варна е:

от понеделник до петък - 7.30 - 19 ч.

в събота - 8 - 15 ч.

За прегледи при лекари и изследвания се изисква предварително записване на час на телефони 0700 33 900, 0892 20 20 80, *5544 или чрез контактната форма на сайта - в Контакти.

За клинична лаборатория и рентген не се изисква предварително записване на час, прави се регистрация на регистратури ет. 1 и ет. 2.

Клинична лаборатория работи в партньорство и има договори с СМДЛ "Лаборекспрес 2000", СМДЛ "Статус" и СМДЛ "Статус".

Медицинският център предлага гъвкави услуги в помощ на пациентите и техните роднини. Ако сте несигурни или имате въпроси, моля свържете се с екипа на call-център за повече информация.

Информация и съдействие за лечение в болниците на Acibadem City Clinic в България можете да се обръщате към нашия служител Искра Сотирова - 

iskra.sotirova@acibademcityclinic.bg или на тел. 0700 33 900, 0892 20 20 80.

Информационен офис за болниците на Acibadem Healthcare Group в Турция -  София, бул. "Патриарх Евтимий" 55, тел.02 851 1228.

Acibadem City Clinic Медицински център Варна работи със следните здравно-застрахователни фондове:

„Дженарали застраховане“ АД

ОЗОФ „Доверие“ ЗАД

ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД

ЗАД „България“ АД

„ФИ ХЕЛТ Застраховане“ АД

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ АД

ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД

„Евроинс – здравно осигуряване“ ЕАД

Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна работи в тясно сътрудничество със здравни професионалисти извън клиниката – общопрактикуващи лекари и специалисти.
Стремежът ни е да дадем цялостно решение на здравния проблем на нашите пациенти на високопрофесионално ниво. В Аджибадем Сити Клиник Варна работи координатор за връзка с насочващите лекари. Той може да даде повече информация за предлаганите медицински услуги.
Можете да задавате въпроси на е-мейл varna@acibademcityclinic.bg

Работното време на Аджибадем Сити Клиник Варна е:
от понеделник до петък - 7.30 - 19 ч.
в събота - 8 - 15 ч.

За прегледи при лекари и изследвания се изисква предварително записване на час на телефони 0700 33 900, 0892 20 20 80, *5544 или чрез контактната форма на сайта - в Контакти.

За клинична лаборатория и рентген не се изисква предварително записване на час, а регистрация на регистратури ет. 1 и ет. 2.

Клинична лаборатория работи в партньорство и има договори с СМДЛ "Лаборекспрес 2000", СМДЛ "Вирулаб" ЕООД и СМДЛ "Статус".

Прегледи и изследвания се извършват по Здравна каса, здравно-застрахователни фондове и платен прием.

В съботни дни изследвания на ЯМР, скенер и прегледи при лекари-специалисти се правят само платено и по здравни фондове с предварително записан час.

Информационен офис за болниците на Acibadem Healthcare Group в София - бул. "Патриарх Евтимий" 55, тел.02 851 1228.

Поддържаме партньорство и работим със следните здравно-застрахователни фондове:

„Дженарали застраховане“ АД
ОЗОФ „Доверие“ ЗАД
ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД
Застрахователно дружество „Съгласие“ АД
ЗАД „България“ АД
„ФИ ХЕЛТ Застраховане“ АД
ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ АД
ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД
„Евроинс – здравно осигуряване“ ЕАД

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на своята дейност като лечебно заведение и търговско дружество, „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА“ ЕООД (наричано за краткост „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЦ ВАРНА“) обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните - GDPR), Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни.
Съгласно Общия регламент, „лични данни“ са всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.
"Данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице. Тези данни се ползват със специална защита, предвид техния чувствителен характер, и се обработват от медицински специалисти, обвързани от задължение за професионална тайна.
Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:
- Кой е администратор на личните данни?
- На кои физически лица личните данни се обработват от дружеството?
- За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни?
- На кого се предават или разкриват личните данни?
- Сроковете за съхранение на личните данни;
- Мерките за гарантиране на сигурността на данните;
- Правата на лицата и начина за тяхното упражняване.

Администратор на личните данни
Администратор на личните данни е „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА“ ЕООД с адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 1 , тел./факс: 0700 33 900

Дружеството има специално определено длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на ел. поща:  dpo@acibademcityclinic.bg и тел.: 0878739296

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството
Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна обработва лични данни относно следните физически лица:
(а) Пациенти, а когато това е необходимо - и на техни близки;
(б) Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа, както и обучаеми;
(в) Посетители в лечебното заведение;
(г) Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

Цели на обработване
Дружеството обработва лични данни за следните цели:
(а) Предоставяне на здравни услуги - медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания и др.;
(б) Изпълнение на законовите задължения на дружеството, по-специално по Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им, Националния рамков договор;
(в) Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;
(г) Гарантиране сигурността на пациентите, служителите и имуществото чрез видеонаблюдение, регистрация, физическа охрана и контрол на достъпа;
(д) Други законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на дружеството, защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.

Правни основания за обработване
Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна обработва специални категории лични данни, като данни за здравословното състояние, генетични данни или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация, единствено при наличие на някое от условията по Общия регламент и по-специално:
(а) За целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на пациента и служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение;
(б) За да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
(в) За защита на обществения интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;
(г) При наличие на изрично съгласие на лицето за обработването за една или повече конкретни цели, освен ако законодателството изключва възможността за подобно съгласие.

Дружеството обработва и други лични данни при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:
(а) Законови задължения на дружеството;
(б) Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
(в) Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
(г) Свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

На кого се предават или разкриват личните данни
Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна предоставя лични данни на:
(а) Компетентни публични органи в изпълнение на законови разпоредби, включително на Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, НАП, НОИ и др.;
(б) Други дружества от групата Аджибадем Сити Клиник, външни лаборатории или други лечебни заведения;
(в) Търговски дружества, предоставящи услуги на дружеството, в това число за информационно поддържане и сигурност на IT системите.
Във всички тези случаи Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна предприема необходимите мерки за защита на правата и интересите на субектите на личните данни, като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.

Срокове на съхранение на личните данни
Личните данни на пациентите се съхраняват в съответствие с нормативно определените срокове за съответната медицинска документация.
Личните данни на кандидати за работа, които не са одобрени за назначаване в Дружеството, се съхраняват за срока, определен съгласно действащата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни,  от приключване на процедурата, след което се връщат на лицето или унищожават. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период с цел отправяне на предложения за работа само при наличие на съгласие на кандидата в писмена форма.
Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството.

Сигурност на личните данни
Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за професионална тайна и конфиденциалност.

Права на субектите на данните
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна, има следните права:
- право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
- право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
- право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
- право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- право на преносимост на лични данни, които го засягат и които той е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
- право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Правото на достъп до здравна информация се упражнява по реда на чл. 27 от Закона за здравето. Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато:
- лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;
- съществува заплаха за здравето или живота на други лица;
- е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
- е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
- е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
- е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
- е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.
- е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Онлайн достъп до разчитанията на образни изследвания и лабораторни резултати се предоставя чрез интернет сайта на дружеството. С цел защита на личните данни, идентификационният номер и паролата за онлайн достъп се предоставят само лично. Не се допуска предоставянето им по телефон или изпращането им по електронна поща.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“ № 1. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Аджибадем Сити Клиник МЦ Варна е в процес на изграждане на системата за подаване на електронни заявления, като при първа възможност физическите лица ще бъдат уведомени, когато системата започне да действа. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, като копие от него се предоставя към заявлението.

Отговор на искане на упражнено право се изготвя на хартиен носител и се получава от заявителя на адреса на Дружеството на отдел „Регистратура“. Служителите от отдел „Регистратура“ проверяват самоличността на заявителя чрез справка в документ за самоличност, представен от последния, и предоставят отговора в два екземпляра, по един за всяка страна, подписани от заявителя.

Защита на правата на субектите на данните
В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

                                                                                                                                                              

Политики за опазване на околната среда и здраве и безопастност при работа

Аджибадем Сити Клиник изпълнява своите задачи с принципите за качествено обслужване в съответствие със своята мисия и визия, като в същото време спазва щадящо околната среда и отговорно поведение.

До този момент групата лечебни заведения:

Изпълнява всички изисквания, свързани с опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с JCI стандартите и изпълнявайки всички местни и национални закони и разпоредби, международни стандарти и добри производствени практики в работната среда.
Развива култура на оперативно превъзходство и превъзходство в здравните услуги.
Идентифицира и управлява рисковете за околната среда, здравето и безопасността при работа.
Идентифицира отпадъците, генерирани от всички здравни заведения в резултат на тяхната дейност като приоритетна цел и създава планове за управление на отпадъците, индивидуално пригодени за всяко здравно заведение по начин, който не заплашва здравето на пациентите и персонала.
Работи за минимизиране на количеството отпадъци и разделя рециклириуемите отпадъци според този план.
Доставя нерециклируемите отпадъци до съответните институции за изхвърлянето им според законите и разпоредбите.
Повишава информираността на служителите и доставчиците за проблемите на околната среда и установява култура на безопасност при работа, базирана на техните индивидуални отговорности.
Отдава приоритетно значение на здравето и безопасността при работа, за да осигури работна среда без инциденти и системи за минимизиране на загубите и щетите в случаи на извънредни ситуации.