На 7 февруари 2020 г. от 13 часа в Аулата на Болница Токуда ще се проведе „Заедно срещу рака на белия дроб" - практически семинар за клиницисти, осъществяващи първи контакт с групи от пациенти с висок риск за белодробен карцином

Можете да се регистрирате за участие на този линк>

Участващите ще научат основните принципи на скрининга; Доказателствата, които подкрепят рационалността от провеждане на скрининг на рака на белия дроб; Нуждата от екипна работа и обучение; Принципите на ниско-дозовата КТ, анализа и интерпретацията на образите; Предиктивна стойност на данните, получени от ниско-дозовата КТ извън белодробния нодул в контекста на оценка на риска от социално-значими заболявания

„Заедно срещу рака на белия дроб“ е пилотен проект на Българско Дружество по Кардиоторакална Рентгенология и Сдружение Въздух за здраве, имащ за цел да проправи българския път в Европейската инициатива за скрининг на рака на белия дроб.

„Заедно срещу рака на белия дроб“ е един от проектите в сектор Здравеопазване на дарителска кампания на Райфайзен Банк „Избери, за да помогнеш“, подкрепен още от Софтуерна Компания ЕООД и Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.


За проекта "Заедно срещу рака на белия дроб!"
Независимо от напредъка на медицината, ракът на белия дроб и днес остава едно от най-смъртоносните и скъпи за лечение онкологични заболявания. Статистиката показва, че един на всеки 15 души заболява от рак на белия дроб, като това е най-честият рак при мъжете над 45 години и третият по честота при жените. Успеваемостта на лечението се определя главно от ранната диагностика, като само 2% от пациентите с късно установен рак на белия дроб преживяват 5 години след поставяне на диагнозата. За сравнение, ранно диагностицираните и оперирани тумори от този вид показват преживяемост от 80% за същия период от време.

В ранния си стадий ракът на белия дроб много рядко дава симптоми и единственият доказан начин за навременно му откриване е чрез масов скрининг с т.нар. нискодозова компютърна томография. Резултатите от американски и европейски проучвания показват 20-26% снижение на смъртността за включените в скрининговите програми пациенти. За да се повиши ползата, е необходимо скринингът да се провежда при селектирани пациенти, при които се очаква по-висока вероятност на заболяването, както и при такива, които биха могли да бъдат лекувани. Най-висок риск имат хора над 50 години, пушачи, работещи и живеещи в запрашена среда, както и такива с хронични заболявания на белите дробове.

Пилотният скринингов проект за ранно установяване на рак на белия дроб, който предлагаме, ще има както индивидуална, така и обществена полза. Пациентите, при които се установи ранна форма на рак ще могат да бъдат лекувани щадящо, запазвайки качеството си на живот. Целта на проекта е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб. В рамките на проекта ще се изследва пилотна група от пациенти и ще се анализират резултатите – медицински и икономически, което ще представлява първа стъпка за приложението му на национално ниво. Обществената полза се предвижда да е по-значима и да се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.

Това, което ще направим, е:
- Организиране на образователни кампании за населението, разясняващи ролята на профилактиката и скрининга за ранно откриване на рака на белия дроб, включително с привличане на т.нар. трудно-достъпни пациенти;
- Създаване на алгоритъм за селекция на рискови групи, при които активната профилактика и провеждане на нискодозова компютърна томография биха имали максимална ефективност за ранно откриване на заболяването;
- Изработване на протоколи за провеждане на нискодозова компютърна томография и проследяване на пациентите с открити патологични промени в белите дробове;
- Отчитане на получените резултати и оценка на ефективността от провеждането на скринингов проект на национално ниво.

Избери, за да помогнеш!

Научете повече за проекта тук> 

Можете да се регистрирате за участие на този линк>

 

  • Проф. Кирова за проекта пред Александрина Димитрова, тв СКАТ - 

 

Свързани отделения