Клиниката по Нуклеарна медицина в Болница Токуда разполага с комбинирана апаратура за извършване на PET/CT (ПЕТ/КТ) - позитронно-емисионна томография, съчетана с компютърна томография. Това изследване е революционен метод за диагностика, проследяване и оценяване на ефекта от лечението при онкологично болни пациенти. То превъзхожда конвенционалната компютърна томография (скенер) като дава комбиниран образ на структурата и метаболитната активност на тумора. Чрез него може да бъде получена информация едновременно за структурните изменения и функцията на изследваните органи и тъкани.

Едно от уникалните приложения на ПЕТ/КТ е при планиране на лъчелечението. Редица ползи и предимства спрямо обикновената компютърна томография се използват за подобряване на ефективността при облъчване на туморите, повишаване на прецизността и щадене на здравите тъкани в близост до раковите клетки. 

Какви са предимствата при планиране на лъчелечението?

На ПЕТ/КТ могат да се видят ракови образувания, които не се визуализират добре при компютърна томография. Те могат да бъдат съседни на първичния тумор, лимфни възли или далечни метастази.   

ПЕТ/КТ показва по-детайлни размери на метаболитно активния тумор, което позволява много по-прецизно планиране на облъчването с максимално щадене на съседните здрави тъкани и същевременно по-висока доза в тумора.

Високоспециализираното изследване може да покаже остатъчни туморни маси след проведена химиотерапия и разграничаването им от фиброзна тъкан, с което да се оцени необходимостта от допълнително лъчелечение.

За планиране на лъчелечение при какви тумори най-често се използва?

ПЕТ/КТ има доказано преимущество при изготвянето на планове за лъчелечение при много видове злокачествени тумори, като най-често се прилага при тумори на глава и шия, и карцином на белия дроб. 

Туморите на главата и шията най-често имат неправилна форма като в малък обем площ са разположени множество лъчечувствителни структури. ПЕТ/КТ дава по-ясна представа за размерите и формата на тумора и по този начин предлага максимално щадене на съседните структури при облъчване.

При белодробния карцином с помощта на ПЕТ/КТ планирано лъчелечение се избягва облъчване на тъкани, които не съдържат ракови клетки (доброкачествени образувания), като се ограничават значително радиационните вреди за здравата белодробна тъкан. 

За записване и информация относно възможностите за провеждане на изследвания в Клиниката по Нуклеарна медицина, можете да позвъните на тел.: 02/413 7602.

Свързани отделения