Образователна и научна степен “доктор” бе присъдена на медицински физик Емил Георгиев от Клиниката по Образна диагностика на Болница Токуда след защита на дисертация на тема: Оптимизация на клинични протоколи при Компютърната томография. 

Научни ръководители на разработката му са проф. дфзн Леандър Литов и проф. д-р Галина Кирова, началник на Клиниката по Образна диагностика. 

Темата и целта на дисертацията са пряко свързани с ежедневната работа на мед. физик Емил Георгиев и професионалните му цели - оптимизиране на лъчевото натоварване на пациентите и получаване на възможно най-ниски дози облъчване без да се компрометира качеството на изследването. 

За тази цел той разработва политика за контрол на лъчевото натоварване на пациентите след предварително проучване и радиационен анализ на практиката при провеждане на компютърно-томографски изследвания. 

 

Изпълнението на проекта си той постига чрез осъществяване на няколко основни задачи:

  • Проучване и анализ на потока от пациенти и вида на провежданите КТ изследвания.
  • Стандартизация на използваните КТ протоколи с оглед анализ на данните и системна оценка на лъчевото натоварване на пациентите.
  • Проучване и оптимизация на някои протоколи за изследване с цел редуциране на лъчевото натоварване на пациентите при запазване на диагностичното качество на образа.
  • Оценка и анализ на лъчевото натоварване на оптимизираните КТ протоколи.
  • Проучване и предложение на мерки за подобряване качеството на клиничната работа с оглед радиационна защита и безопасност на пациентите.

Клиниката по Образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е единствената сертифицирана структура в България с Eurosafe Imaging Star сертификат за оценка качеството на клиничната работа във връзка с радиационната безопасност на пациентите и персонала от септември 2018 г. Особено важна роля за престижната международна оценка на клиниката, има работата на мед. физик Емил Георгиев.

През юли той изнесе LIVE уебинар за оптимизация на компютър-томографски изследвания чрез DoseWatch софтуер.

 

Свързани отделения