В последните 20 години общественото внимание е фокусирано върху риска от радиационното облъчване за медицински цели.  Все по-масовото приложение на мултидетекторната компютърна томография като основен образен метод и големият брой компютъртомографски протоколи, таргетирани към диагностицирането на широка гама заболявания, налагат нов подход при назначаването, приложението и контролиране на радиационната доза получена при образните изследвания. 

Целта на проекта е да се идентифицират предизвикателствата, наличните методи и възможности за редуциране на пациентската доза в КТ сектора в клиника по образна диагностика с широк профил на изпълняеми протоколи.

Изследователи:

Г. Кирова, дм, рентгенолог

Е. Георгиев, медицински физик

Ц. Зашева, рентгенов лаборант

Св. Георгиев, ИТ специалист

Публикации:

  1. G. Kirova, E. Georgiev, C. Zasheva, A. St. Georges; Dose tracking and radiology department management; Journal of Radiation Protection Dosimetry, Oxford University Press, 2015
  2. Г. Кирова, Е. Георгиев, Цв. Зашева, С. Георгиев; Управление на дозата като мерим критерий за оценка на качеството в клиника по образна диагностика; Рентгенология и Радиология; под печат
  3. Е. Георгиев, Г. Кирова; Автоматично проследяване на дозата – опитът на едно отделение; XV  Национален конгрес на БАР, 28-30 Септ. 2013, София
  4. G. Kirova, Dose tracking and Radiology Department management; International Conference on Radiation Protection in Medicine, 30May-2June, 2014, Riviera Holiday
  5. E. Georgiev, G. Kirova, C. Zasheva; Radiation dose tracking and protocols adjustment. How we did it? Conference on Radiation Protection in Medicine, 30 May-2 June, 2014, Riviera Holiday

Свързани отделения