Д-р Петко Карагьозов, началник на отделението по Интервенционална гастроентерология, д-р Иван Тишков и д-р Виолета Митова от екипа му и д-р Красен Иванов от Клиниката по Гастроентерология представиха общо 5 научни доклада и постерна сесия на Националната конференция по гастроентерология

Темата на научното събитие с международно участие, организирано от Българското дружество по гастроентерология (БДГЕ) бе “Преканцерози на гастро-интестиналния тракт”. 

Д-р Карагьозов, който е в Управителния съвет на БДГЕ, изнесе два научни доклада на тема: “Място на алгинатите при киселинно обусловените заболявания” - заедно с проф. Б. Владимиров и “Преканцерози на жлъчните пътища – холангиоскопска диагностика”. 

Д-р Тишков и д-р Карагьозов се включиха като демонстратори на ендоскопски изследвания на макети в Ендоскопско училище за млади гастроентеролози. Д-р Тишков изнесе лекция на тема “Техники за извършване на полипектомия”. Училището бе организирано от Асоциацията на младите гастроентеролози, в която д-р Тишков е ръководител секция Ендоскопия, а д-р Красен Иванов - на секция Хепатология.

Специализантът по гастроентерология д-р Виолета Митова изнесе доклад на тема “Роля на ехоендоскопията при кистични лезии на панкреаса”.

Д-р Красен Иванов от Клиниката по Гастроентерология представи на форума презентация на тема “Неалкохолна стеатозна болест на черния дроб и хепатоцелуларен карцином”.

В рамките на конференцията д-р Митова, д-р Карагьозов и д-р Тишков представиха и постерна презентация на тема “Болест на Кароли – проследяваща холангиоскопия при рядко премалигнено състояние на жлъчните пътища – клиничен случай.”

Свързани отделения