Съдова хирургия

Амбулатория

Амбулаторната дейноста на клиниката по „Съдова хирургия” се провежда в два диагностични кабинета, единият от които е и зала за манипулации. 

Клиниката има сключен договор с НЗОК.

Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:
• Скрининг за атеросклероза –
измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия
• Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен Доплер (Дуплекс сонография):
изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта;
✔ Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници
• Минимално инвазивни контрастни образни методи за изобразяване на всички артериални и венозни промени.

Клиниката разполага със съвременна апаратура за диагностика на съдови заболявания:

  • Ехо-Доплер GE Vivid 7.0
  • Транскраниален доплер 
  • Апаратура за отчитане на евокирани стволови потенциали по време на операции на екстракраниалните мозъчни съдове 
  • C-рамо за интраоперативна диагностика и ендоваскуларни процедури
  • 64-мултидетекторен компютърен томограф
  • Два ангиографски апарата GE