Нуклеарна медицина

SPECT-CT

Какви са диагностичните възможности на SPECT/CT-скенера?

SPECT-CT представлява двуглава гама-камера и рентгенов компютър-томограф, интегрирани в един апарат. SPECT-CT съчетава предимствата и намалява недостатъците на двата диагностични метода: нуклеарно-медицински и рентгенов. Полученият хибриден образ дава функционална и анатомична информация за патологичния процес в едно цялотелесно изследване. Компютър-томографският образ служи за подобряване качеството на нуклеарно-медицинския образ чрез корекция на разсеяното лъчение и топографска локализация на патологичния процес, което повишава точността на изследването и позволява откриване на патологични лезии с много малки размери – разделителната способност е 5-7 мм. Използването на нискодозово СТ свежда лъчевото натоварване на пациента до минимум.

 

SPECT-CT може да работи само като гама-камера и с него могат да се проведат сцинтиграфии на:

 • кости и стави
 • бъбреци (включително клирънси)
 • храносмилателна система
 • сърдечно-съдова система (перфузионна миокардна сцинтиграфия, синхронизирана с ЕКГ, MUGA)
 • щитовидна жлеза
 • мозък
 • неспецифична и специфична туморотропна сцинтиграфия и др.

Но прилагането на хибридния метод повишава чувствителността и специфичността на изследването и избягва необходимостта от допълнителни, доуточняващи изследвания. Например чувствителността и специфичността за откриване на костни метастази на костната сцинтиграфия са съответно 80%, 74%, на СТ - 66%, 97%., а на SPECT/CT те са 96%, 99%. Най-широко приложение и най-добри резултати този хибриден метод има при:

 • изследване на костни и ставни заболявания (включително за диагноза на костни метастази при онкологични заболявания)
 • туморна диагностика, стадиране и рестадиране със специфични и неспецифични радиофармацевтици (включително при карциноми на млечната жлеза, щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, невроендокринни тумори, лимфоми, мултиплен миелом, меланом и др.), за сентинелни лимфни възли при начални малки тумори за стадиране на онкологичното заболяване 
 • изследване на миокард и бял дроб

Индикации:

подпомогане  на  диагнозата, N- u M- стадиране на онкологичните заболявания, проследяване ефекта от проведеното лечение, рестадиране (визуализиране на рецидив и/или метастатичен процес), определяне  прогнозата на заболяването.

функционална и морфологична диагностика на заболяванията на щитовидната и паращитовидната жлеза, скелета, сърцето, мозъка, белия дроб, бъбреците, визуализиране и локализиране на възпалителен процес, визуализиране и локализиране на сентинелни лимфни възли.

Изследвания:

 • сцинтиграфия на кости и стави
 • динамична бъбречна сцинтиграфия
 • сцинтиграфия на щитовидна жлеза и паращитовидни жлези
 • туморотропна сцинтиграфия
 • миокардна перфузионна сцинтиграфия
 • сентинелна лимфосцинтиграфия