Нуклеарна медицина

Сцинтиграфия на паращитовидни жлези

Сцинтиграфия на паращитовидни жлези е диагностична процедура, с ко-ято се изобразяват аденоми и карциноми на паращитовидните жлези. Тя се провежда с радиофармацевтика 99mTc-MIBI.

Каква е подготовката за сцинтиграфията?

Не е необходима специална подготовка преди провеждане на изследването.

Как се провежда сканирането на щитовидната жлеза?

Изследването ще бъде проведено на апарат, наречен гама камера, 10-15 минути след инжектиране на радиофармацевтика и ще бъде повторено два часа по-късно. Изследването продължава около 10 минути. По време на скенирането ще бъдете в удобно, легнало по гръб положение. От голямо значение за качеството на получения образ е след като бъ-дете внимателно позициониран под апарата, да останете неподвижен до края на изследването. При необходимост, се провежда и допълнително SPECT-CT-изследване.