Нуклеарна медицина

Сцинтиграфия на кости и стави

Костната сцинтиграфия е диагностична процедура, която открива болес-тни промени в костите, като изобразява метаболитната активност на костното вещество.

Костната сцинтиграфия е много чувствително изследване и може да ус-танови някои заболявания преди другите образни методи. Предимство за това изследване е, че се получава образ на цялото тяло и допълни-телни (ако е необходимо) изследвания, без допълнително лъчево нато-варване на пациентите. При всички изследвания в нуклеарната меди-цина източникът на лъчение е самия пациент, а не апаратурата.

Защо ви е назначена костна сцинтиграфия?

Процедурата се провежда за откриване на следните костни и ставни заболявания:

 • Костни тумори
 • Костни метастази
 • Болки в кръста
  Стрес фрактури
 • Инфекции (остеомиелит)
 • Артрит
 • Контрол при ставно протезиране
 • Метаболитни нарушения: Болест на Пейджет
 • Обменни нарушения, които засягат и костите
 • Област на мъртва костна тъкан в костите, в следствие на наруше-ние в кръвоснабдяването (аваскуларна некроза).

Преди процедурата:

 • Можете да се храните нормално, както и да вземете обичайните си медикаменти. Преди изследването е желателно да пиете повече вода. Съобщете на персонала, ако поради някаква причина не можете да лежите неподвижно докато трае процедурата. Тогава е необходимо да носите съответните медикаменти, ако имате болка.
 • Преди изследването трябва да свалите метални предмети (колани, стотинки, бижута), тъй като те могат да бъдат причина за неточна интерпретация на изследването.

Как се провежда изследването?

 • Инжектира се радиофармацевтик (99mTc-MDP). Това вещество се натрупва специфично само в костите, като натрупването му е толкова по-голямо, колкото по-висока е метаболитната активност в зоните на костта, които са наранени или болестно променени. Има заболявания, при които натрупването на радиофармацевтика е по-ниско от колкото в нор-мална кост.
 • Времето, необходимо за разпределението на радиофармацевтика в костите, е минимум 2 часа. През това време се престоява в специално при-годена в клиниката чакалня. Изследването започва след втория час, често и по-късно, като по-продължителното натрупване на изотопа е свързано с по-качествено изследване. Следва скенирането, което се провежда на апарат, наречен гама камера. Продължителността му е около 20 минути.
 • При някои изследвания е необходима поредица от скенирания, като инжектирането е след като сте позициониран на апарата секунди преди скенирането. Тези ранни фази позволяват да се проследи движението на изотопа в кръвоносните съдове и меките тъкани, преди натрупването им в костите.
 • Понякога, когато костната сцинтиграфия не е достатъчна за поставяне на точна диагноза, се провежда допълнително хибридно изследване , наречено SPECT-CT. При него с помощта на два едновременно проведени метода (нуклеарномедицински и рентгенов) става възможно поставяне на окончателна диагноза. Лъчевото натоварване е ниско, поради това че се използва радионуклид, който се разпада за кратък период от време и се използва нискодозово КТ.

Предпазни мерки:

 • Изследването не се прилага при бременни. Кърменето при кърмачки се прекратява за 24 часа след инжектирането на радиофармацевтика.
 • След изследването се пие много вода за бързо извеждане на радиофармацевтика от тялото и намаляване на лъчевото натоварване. На следващия ден след изследването цялата радиоактивност е елиминирана от тялото.