Нуклеарна медицина

PET-CT

Какви са диагностичните възможности на РЕТ/CT-скенера?

РЕТ-СТ  (ПЕТ-КТ) е изследване, при което се провеждат последователно и едноетапно позитронно-емисионна томография и компютърна томография след интравенозна апликация на позитрон-емитиращ радиофармацевтик на един комбиниран „хибриден апарат“, в който са интегрирани РЕТ и СТ. След реконструкция на записаните образи се получават т.н. синтезирани или „fusion“ изображения, отразяващи метаболитните процеси и структурата на тъканите и органите в човешкото тяло.

Индикации за провеждане на РЕТ-СТ

При онкологични заболявания

1. Карцином на белия дроб

недребноклетъчен белодробен карцином: определяне стадия, доказване на рецидиви, планиране на лъчелечението, проследяване ефекта от лечението;

 при дребноклетъчен белодробен карцином – стадиране при кандидати за оперативно лечение; проследяване ефекта от лечението;

 диференциране на малигнени от бенигнени белодробни лезии.

2. Карцином на гърдата

 стадиране (не се прилага за първична диагнозата, освен в случаите на локално-авансирал тумор за определяне степента на метастазиране и при пациентки с хиперденсни млечни жлези);

 проследяване на ефекта от лечение, рестадиране  при съмнение за прогресия и доказване на рецидиви, планиране на лъчелечение.

3. Лимфоми: Ходжкинов лимфом и Неходжкинови лимфоми

стадиране; проследяване ефекта от лечение (след окончателно приключване на лечението, както и междинно в хода на системната терапия) , рестадиране при съмнение за рецидив.

4. Карциноми на гастроинтестиналния тракт – хранопровод, стомах,  колон, ректум, черен дроб, панкреас, гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ):

определяне на стадия , проследяване ефекта от лечение, рестадиране; доказване на рецидиви;

5.  Малигнен меланом

  • определяне на стадия при пациенти с висок риск;
  • рестадиране, доказване на рецидиви, проследяване ефекта от лечение.

6. Карциноми на главата и шията

  • локализиране на първичен тумор при пациенти с цервикални метастази, стадиране или рестадиране при авансирал локорегионално тумор или съмнение за дисеминация.
  • рестадиране и  доказване на рецидиви;
  • оценка на ефекта от лечението 3-6 месеца след терапия при невъзможност за оценка с конвенционалните методи;

7. Мозъчни тумори

само при: диференциална диагноза на рецидиви от пострадиационна некроза и при предоперативно определяне на степента на злокачественост, ако това ще промени терапевтичния подход.

8. Карцином на щитовидната жлеза

при диференцираните карциноми - в случаите с отрицателен радиойодскен и висок  тиреотлобулин или висок титър на антитела;

анапластичен и медуларен карцином на щитовидната жлеза след лечение при съмнение за рецидив.

9. Карцином на шийката на матката

– за стадиране (с изключение на пациенти в стадии ІА), рестадиране, оценка ефекта от терапията, оценка на остатъчни парааортални маси.

10. Овариални карциноми и други злокачествени новообразувания на женските гениталии, нерешени с конвенционалните методи на изследване:

- рестадиране и оценка на ефекта от лечение.

11. Мекотъканни и костни саркоми

- за първично стадиране; рестадиране, оценка ефекта от лечението  

12. Урогенитални тумори

- тестиси, пенис, бъбреци, уретери, пикочен мехур:

рестадиране, оценка ефекта от лечение при авансирали тумори.

13. Агресивни (едиференцирани) невроендокринни тумори и такива на простатата

 - при неясна и несигурна информация от другите образни методи:

за определяне на стадия, визуализация на рецидиви и метастази

14. Невроендокринни тумори

 - PET/CT може да се извършва при всички невроендокринни тумори за:

локализиране, стадиране, рестадиране и оценка на терапевтичния ефект, ако са налице съответните радиофармацевтици  (68Ga белязани соматостатинови аналози или 18F-ДОРА).

15. Тумори на простатата и използване на 18F/11С-холин или 68Ga белязани радиофармацевтици:

при неясна и несигурна информация от другите образни методи за определяне на стадия, визуализация на рецидиви и метастази

16. Невробластоми при деца – стадиране, рестадиране, оценка на ефекта от терапията, оценка на остатъчни маси.

17. Метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), за  диагностициране на първичният тумор.

18. Повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания 

Всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на причината от останалите образни изследвания:

- колоректален карцином, овариален карцином, карцином на млечната жлеза, карцином на шииката на матката, герминативно-клетачни тумори, тироиден карцином , тумори на глава и шия, белодробен карцином, меланом и други , утилизиращи FDG тумори.

19. Определяне мястото на биопсия при диагностицирана туморна формация.

При кардиологични заболявания

 - за визуализиране на витален миокард с оглед вземане на решение за реваскуларизационна терапия - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания.

При неврологични заболявания

 - при липса на достатъчно информация от другите образни изследвания:

  • за локализиране на епилептични огнища – в случаите, при които ядрено-магнитния резонанс не локализира категорична патологична причина и ако пациентът е потенциален кандидат за хирургично лечение;
  • Диференциална диагноза на деменции;
  • Диференциална диагноза на двигателни нарушения (напр. болест на Паркинсон и атипични паркинсонови синдроми - при наличие на съответните радиофармацевтици.

При визуализиране и оценка на възпалителни процеси при изчерпване възможностите на другите диагностични методи:

  • за търсене на възпаление с неясна локализация;
  • при доказване на възпалителен процес, когато другите образни методи са с неясна/несигурна находка.

При планиране на лъчелечението за целите на онкологията.

Неиндицирани за провеждане на РЕТ-КТ онкологични заболявания

Проследяване на пациенти с онкологични заболявания, без очаквана динамика (с изключение на случаите с несигурна находка от  рутинните образни изследвания -както и в случаите на невозможно провеждане на други образни изследвания);

Когато провеждането на РЕТ/СТ е самоцелно и резултатите от него няма да повлияят последващото терапевтично поведение (напр. авансирал метастатичен процес; пациенти на палиативни грижи; терминални пациенти);

Първична диагностика за  злокачествено заболяване (с изключение на солитарни белодробни нодули, разграничаване на малигнени от бенигнени лезии на мозък и панкреас);

Бенигнени тумори и тумори с гранична малигненост.