Нуклеарна медицина

Метаболитна терапия с Лутеций при простатен карцином

Терапията с белязани с 177 Лутеций лиганди се използва при пациенти с карцином на простата за провеждане на т.н. трета линия (спасителна) терапия в случаи, за които конвенционалните терапевтични схеми са изчерапали своите възможности. Установено е, че метастатичният карцином на простатата става резистентен спрямо стандартната хормонална терапия за период от средно 18 месеца. Терапията с 177Lu-PSMA предoставя възможност за насочено и селективно лечение на тези пациенти, чрез реализиране на висока радиоактивна доза от 177 лутеций в метастатичните структури, благодарение на специфичното поглъщане на маркирания простат-специфичен мембранен антиген. 177 Lu PSMA има комплексен противотуморен ефект, насочен към лимфогенна, костна и вътреорганна дисеминация.

 

Показания:

Терапията с белязани с 177 Lutetim радиофармацевтици е предназначена за пациенти с метастатичен кастрация-резистентен карцином на простатата , при които останалите одобрени алтернативни методи на лечение от първа и втора линия „спасителна“ терапия са изчерпали своето действие и/или има противопоказание/нежелание от старна на пациента за тяхното приложение. Показани са пациенти с адекватно и достатъчно поглъщане на простат-специфичния мембранен антиген от метастатичните локализации, доказано чрез предварително провеждане на позитронно емисионна томография/компютърна томография с радиоактивно белязани PSMA лиганди .

Противопоказания:

 • запушване на пикочните пътища или хидорнефроза
 • бъбречна и чернодробна недостатъчност
 • ниски стойности на левкоцитите и тромбоцитите
 • състояния изискващи спешно лъчелечние или хирургична намеса, като компресия на спиналната връв, нестабилни фрактури и др.

Подготовка на пациента:

 • Изследване на пълна кръвна картина и биохимични показатели, показатели за бъбречната функция, провеждане на позитронно-емисионна томография/компютърна томография с 68 Ga PSMA, динамична бъбречна сцинтиграфия.
 • При пациенти с нарушена бъбречна функция се изисква консултация с нефролог, хидратация ( 2-3л., ако е възможно).
 • Процедура (начин на приложение):

Пациентът се приема в специализирано звено по нуклеарна медицина (стационар) с възможност за престой до 24 часа. Лечението и контролът на ефекта от терапията се извършват съвместно със специалист по „ медицинска онкология“. Пациентът се подготвя предварително – добра хидратация, препарати против повръщане, кортикостероиди. Самият радиофармацевтик се инжектира с помощта на автоматичен инжектор. Следят се жизнените показатели на пациента. Пациентът се изписва до 24 часа от началото на приемането му след контролно измерване на мощността на дозата. След изписване на пациента на последния се дават подробни писмени и устни инструкции за спазване мерки за радиационна безопасност и на съответна хигиена, с цел избягване на уринно замърсяване в рамките на 2 дни след изписването.

Лечението с лутеций се прилага до 4-6 цикъла с интервали от 2-4 месеца.

Проследяване и оценка на ефекта от терапията:

 • На всеки 2-3 седмици се проследяват кръвните показатели до 12 седмици след последния цикъл
 • Измерване и интерпретиране на стойностите на PSA 
 • Измерване на чернодробни и бъбречни показатели на всеки 6-8 седмици
 • Физикален преглед преди всеки следващ терапевтичен цикъл

Оценката на терапевтичния ефект включва освен провеждане на PET/CT с радиоактивно белязани PSMA лиганди и използване на втори образен метод (диагностичен КТ, МРТ и др.) за изключване на PSMA-отрицателни лезии, съответно на всеки 2-3 цикъла .