Нуклеарна медицина

Метаболитна терапия с Лутеций при невроендокринни тумори

Пептидната рецепторна радионуклидна терапия представлява системно приложение на радиобелязан пептид с афинитет към рецепторите, експресирани от туморите. В случая се използва радиобелязан соматостатинов рецепторен агонист (177Lu-DOTATATE) при пациенти с неоперабилни невроендокринни тумори и техните метастази, които експресират соматостатинов рецептор . Терапията с 177Lu предoставя възможност за селективно лечение на тези пациенти, чрез реализиране на висока радиоактивна доза от 177 лутеций в първичния тумор и метастазите му и наличие на частичен или пълен терапевтичен отговор при над 30% от лекуваните пациенти.

 

Индикации:

Терапията с белязани с 177 Lutetim е предназначена за пациенти с тумори, експресиращи соматостатинови рецептори, основно гастроентеропанкреатични и белодробни високодиференцирани , но е възможно и при други тумори, например феохромоцитоми, параганглиоми, менингиоми, медуларни и дедиференцирани щитовидни карциноми.

Показани са пациенти с висока соматостатинова експресия, доказана чрез функционално целотелесно изследване (111In-pentetreotide (OctreoScan) със SPECT или PET с 68Ga-белязани соматостатинови аналози) или имунохистохимия.

Противопоказания:

Абсолютни:

 • Бременност и кърмене.
 • Тежко остро придружаващо заболяване
 • Тежко психическо разтройство.
 • Нарушена бъбречна функция.
 • Нарушение в хематологичните показатели
 • Очаквана продължителност на живота по-малко от 6 месеца

Подготовка на пациента:

 • Изследване на ПКК и биохимични показатели, показатели за бъбречната функция, провеждане на позитронно-емисионна томография/компютърна томография с 68 Ga DOTATE/TOC, динамична бъбречна сцинтиграфия
 • При пациенти с нарушение в хематологичните показатели се препоръчва консултация с хематолог
 • При пациенти с нарушена бъбречна функция - консултация с нефролог

Процедура (начин на приложение):

Пациентът се приема в специализирано звено по нуклеарна медицина (стационар) с възможност за престой до 24 часа. Лечението и контролът на ефекта от терапията се извършват съвместно със специалист по „ медицинска онкология“. Пациентът се подготвя предварително – добра хидратация, препарати против повръщане, кортикостероиди. Самият радиофармацевтик се инжектира с помощта на автоматичен инжектор. Следят се жизнените показатели на пациента. Пациентът се изписва до 24 часа от началото на приемането му след контролно измерване на мощността на дозата. След изписване на пациента на последния се дават подробни писмени и устни инструкции за спазване мерки за радиационна безопасност и на съответна хигиена, с цел избягване на уринно замърсяване в рамките на 2 дни след изписването.

Лечението с лутеций се прилага до 4-6 цикъла с интервали от 2-4 месеца.

Проследяване и оценка на ефекта от терапията:

 • На всеки 2-3 седмици се проследяват кръвните показатели до 12 седмици след последния цикъл
 • Измерване на чернодробни и бъбречни показатели на всеки 6-8 седмици
 • Физикален преглед преди всеки следващ терапевтичен цикъл

Оценката на терапевтичния ефект трябва да включва освен провеждане на PET/CT с радиоактивно белязан соматостатинов рецепторен агонист, така и използване на втори образен метод (диагностичен КТ, МРТ и др.) за изключване на DOTA-отрицателни лезии, съответно на всеки 2-3 цикъла в съответствие с RECIST критериите