Неонатология

Документи за записване на новороденото

За български граждани

1. В случай, че има сключен брак между двамата родители, са необходими следните документи: 

 • копия от личните карти на двамата родители
 • копие от свидетелство за сключен граждански брак

2. В случай, че няма сключен брак между двамата родители и майката не е сключвала брак до момента 

 • лични карти на двамата родители
 • ако бащата отсъства и не може лично да подаде документите, са необходими още:
 • нотариално заверена декларация, че бащата припознава детето в два екземпляра
 • ксерокопие на личната карта на бащата. 

3. В случай, че няма сключен брак между двамата родители и майката е имала предишен брак, ако не са минали повече от 300 дни от развода:

 • бебето се записва на бившия съпруг

 • за да се запише детето на биологичния баща е необходимо сключване на брак преди раждането.

 • ако са минали повече от 300 дни от развода, записването е както при родители без брак (вж. точка 2):

За родители, единият от които е чужд гражданин

1. В случай, че бащата е чужденец и няма брак между родителите: 

 • лични карти/паспорти на родителите
 • нотариално заверена декларация от бащата, упоменаваща, че бащата припознава детето и че му е преведена и е разбрал всичко написано.
 • детето приема задължително българско гражданство
 • името на детето е от 3 имена, като второто е задължително името на бащата

2. В случай, че майката е чужденка:

 • лични карти/паспорти на родителите
 • нотариално заверена декларация от майката упоменаваща самоличността на бащата, както и, че ѝ е преведена и е разбрала всичко написано
 • детето приема задължително българско гражданство
 • името на детето е от 3 имена, като второто е задължително името на бащата

За чужденци

1. В случай, че двамата родители имат сключен брак:

 • превод на задграничните им паспорти
 • превод на свидетелството за брак

2. В случай, че майката няма сключен брак:

 • преведен и легализиран документ за гражданското си състояние
 • нотариално заверена декларация, упоменаваща, че майката не оспорва припознаването на детето от бащата, че ѝ и е разбрала всичко написано.
 • ако и двамата родители са чужденци, в нотариалния документ трябва да бъде посочено гражданството, което ще получи детето.
 • гражданството може да бъде едно - на един от двамата родители.