Лъчетерапия и радиохирургия

Проследяване на болния

Проследяване на болния и корекция на лечебната тактика в зависимост от получените резултати

  • Ефекта от лъчелечението обикновено се изявява към края на курса на лечение и продължава от няколко месеца до десетки години.
  • Ефекта от лъчелечението върху здравите тъкани се изявява през време на курса на лечение, но понякога може да се изяви след няколко месеца дори след десетки години.
  • В желанието да се постигне ефективност върху тумора и по-малко усложнения на околните здрави тъкани, се търсят все по-нови схеми за облъчване и комбинация от облъчване и лекарства. 
  • Проследяват се резултатите при лечението на различните стадии на заболяването и различните схеми на лечение.
  • По данни от литературата и от собствени проучвания се прилагат стандартни схеми за лечение.

Контрол на лъчелечебния план в хода на изпълнение на облъчването

Периодично се контролира точността на маркировката и прецизността на изпълнението на анатомотопографските и дозиметрични планове.

  • При значителна промяна в обема на тумора и/или контура на пациента, се изготвя корекция (или нов план) според променените (нови) данни на пациента.