Клинична психология, психоонкология и психосоматика

Специализирана грижа за онкоболните пациенти и техните близки

 

Създавайки първото специализирано звено по психоонкология в страната, болничната група Аджибадем Сити Клиник въвежда нов подход към лечението на онкоболните пациенти и техните близки. Политиката на болничната група е осигуряването по време на лечението на цялостна грижа и персонализиран подход към отделния пациент, и неговото семейство.

Диагностицирането на едно онкологично заболяване засяга дълбоко живота на пациента и неговите близки, и оказва силно влияние върху тяхното емоционално състояние.
Психоонкологията е дисциплина, насочена към подпомагане на пациента и семейството му в справянето с негативните последици от заболяването, с цел повишаване качеството на живот и ограничаване на психосоциалните фактори, утежняващи процеса на лечение.

При постъпването за лечение в болничните отделения по медицинска онкология, хематология и лъчелечение, на всеки пациент се провежда психосоциален скрининг, което дава следните възможности:

  • Да бъде осигурен индивидуален подход и максимално съдействие на пациента спрямо неговата специфична психосоциална и здравословна проблематика;
  • Пациентът и неговите близки да бъдат подкрепяни и проследявани в хода на лечението, и евентуалните промени в него;
  • Да се оказва навременно информиране и практическо съдействие на пациента;
  • Да бъде подпомагана връзката между пациента, близките и медицинския екип.

За връзка с Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика:
Тел: 0884 933 160; 02/403 43 88
Имейл: clinical.psychology@acibademcityclinic.bg