Гастроентерология

Отделение по Интервенционална гастроентерология

Отделението по Интервенционална гастроентерология към Клиниката по Гастроентерология разполага с млад и амбициозен екип от способни, взаимно допълващи се лекари със съвременни познания в гастроентерологията и модерни подходи към пациентите с проблеми в тази област.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяват се пълен обем диагностични и терапевтични интервенции със съвременна апаратура:

 • Диагностична горна и долна ендоскопия със съвременни HD апарати и рутинно приложение на виртуална хромоендоскопия

 • Ендоскопска полипектомия и мукозна резекция, ендоскопска резекция на лезии с голям размер, APC 

 • Интраоперативна ендоскопия 

 • Ендоскопска хемостаза- инжекционни техники, поставяне на хемостатични клипси, термични способи, лигиране на кървящи езофагеални варици 

 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография със всички свързани терапевтични интервенции- папилосфинктеротомия, екстракция на конкременти, ендоскопско протезиране с пластични или метални стентове според индикациите, интрадуктална биопсия, ампулектомия, холангиоскопия. Една от спецификите на звеното са интервенции при "трудни" билиарни конкременти, включващи екстракция на интрахепатални камъни, камъни в жлъчните пътища с големи размери и брой, широка балонна дилатация на Папила Фатери, холедохоскопия, механична литотрипсия, екстракорпорална литотрипсия /съвместно с екипа на Отделение по урология/. С малко алтернативи в страната е лечението на ятрогенни лезии на жлъчните пътища и спешната ЕРХПГ при пациенти с холангит и сепсис, които рутинно се прилагат при нас. Осъществява се ендоскопско лечение на пациенти с болкови и усложнени форми на хроничен панкреатит- панкреасна сфинктеротомия, стентиране на панкреасен канал, дилатации на стриктури, екстракция на конкременти, екстракорпорална литотрипсия /ESWL/ на панкреасни камъни и пълен обем интервенции при стриктури на жлъчните пътища, включително хилусни билиарни обструкции. Съвместно с екипа на Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия извършваме при индикации интраоперативно ЕРХПГ и лапароскопски асистирани "рандеву"- процедури. Друга специфика и интерес на звеното е провеждане на ЕРХПГ при пациенти с предходни операции върху стомах и дуоденум 

 • Ендоскопски интервенции върху хранопровод- лигиране на варици, балонна дилатация, ендоскопско протезиране. Специфични за звеното са лечението на пациенти с трахео- и бронхоезофагелани фистули / съвместно с екипа на Отделение по гръдна хирургия /, комбинирано стентиране на хранопровод и дихателни пътища, ендоскопски интервенции върху хранопровода при хирургични усложнения, лечение на пациенти с ранни и късни форми на радиационен езофагит. 

 • Ендоскопско поставяне на гастростоми и сонди за ентерално хранене 

 • Ендоскопско протезиране при малигнени дистални стомашни и дуоденални обструкции 

 • Ендоскопско третиране на анастомотични инсуфициенции и фистули 

 • Ендоскопско поставяне на стомашен балон за редукция на тегло 

 • Ендоскопска екстракция на чужди тела от ГИТ 

 • Ултразвук на корем и ретроперитонеум- съвременна диагностика, включително контрастно усилена ехография, процедури под ултразвуков и рентгенов контрол- "тру кът" биопсии на черен дроб, панкреас, туморни маси в коремната кухина и малкия таз, ретроперитонеални лимфни възли, "слепи" чернодробни биопсии, перкутанни дренажи на вътрекоремни и ретроперитонеални колекции, перкутанна трансхепатална холангиография (PTC) с дренаж и възможност за "рандеву" и комбинирани подходи.

Отделението по Интервенционална гастроентерология разполага с 12 легла и осъществява стационарно лечение на пациенти по всички клинични пътеки в гастроентерологията, както в планов, така и в спешен порядък. Приоритет за звеното са пациенти с декомпенсирани чернодробни заболявания- лечение, скрининг и подготовка за чернодробна трансплантация, пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания (Улцерозен колит и Болест на Крон), както и всички с индикации за интервенционални процедури. Осигурена е възможност за спешен прием и извъшване на ендоскопски интервенции в условия на спешност при пациенти с остро кървене от ГИТ и такива с гноен холангит и заплашващ билиарен сепсис.

Стремежът е за осигуряване на съвременно лечение съгласно европейските и световни препоръки, ангажираност и индивидуален подход към всеки пациент, проследяването и наблюдението му и след изписване от стационара.