Ангиология

Център за профилактика на съдови заболявания

В Центъра за профилактика на съдови заболявания е разработена и се прилага скринингова програма за профилактика на атеросклероза (скрининг на заболяването, лабораторни изследвания и съвети за модификация на рисковите фактори), както и за профилактика на венозни заболявания.

 Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:
• Скрининг за атеросклероза –
измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия
• Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен Доплер (Дуплекс сонография):
изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта;
✔ Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници
• Минимално инвазивни контрастни образни методи за изобразяване на всички артериални и венозни промени.

Клиниката по ангиология разполага с последно поколение апаратура за диагностика на съдови заболявания:

  • Ехо-Доплер Philips
  • Транскраниален доплер 
  • Апаратура за отчитане на евокирани стволови потенциали по време на операции на екстракраниалните мозъчни съдове 
  • 64-мултидетекторен компютърен томограф