Анестезиология и интензивно лечение

Модерно оборудване

Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия (обезболяване), изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

1. Анестезиологични апарати – възможност за апаратна вентилация на деца и възрастни с ниски и много ниски потоци, оборудвани с изпарители за използването на най-модерните и качествени инхалационни анестетици Севофлуран и Изофлуран.

2. Анестезиологични монитори – възможност за едновременно измерване на 4 инвазивни системни и белодробни артериални и венозни налягания, измерване на сърдечен дебит, анализ на ST- сегмента, пулсоксиметрия с плетизмограма, транс-ректална, транс-езофагиална и кожна температура, пълен газов мониторинг на инхалационните анестетици и др.

3. Уникален Монитор за продължително измерване на сърдечен дебит и сатурация на централна и смесена венозна кръв при деца и възрастни с използване на миниинвазивна, щадяща за пациента методика.

4. Монитор за продължително конвенционално измерване на сърдечен дебит и сатурация на централна и смесена венозна кръв при деца и възрастни.

5. Монитори за продължително измерване на сатурацията на венозна кръв във вена югуларис при операции в неврохирургията и съдовата хирургия / деца и възрастни/.

6. Монитор за мозъчна оксиметрия без аналог в страната.

7. Транскраниален доплер за продължително мониториране на мозъчно-съдовата перфузия.

8. Перфузори – възможност за болусни дози и поддържане на минимум три постоянни интравенозни инфузии на вазоактивни и др. лекарствени средства.

9. ТСА (таргетно контролирана анестезия) – възможност за таргетна венозна анестезия с пропофол.

10. Инфузионни помпи – възможност за поддържане на минимум три постоянни венозни инфузии на водно-електролитни и декстрозни разтвори, биопродукти и плазма-експандери.

11. Дефибрилатори – възможност за транскутанно пейсиране и синхронизирано дефибрилиране.

12. Генератори за временно интравенозно пейсиране.

13. Апаратура за автохемотрансфузия.

14. Апаратура за изкуствена бъбречна депурация /хемодиализа - инермитентна и продължителна , продължителна хемофилтрация/.

15. Апаратура за изкуствена механична подкрепа на сърцето.