Проф. д-р Мария Николова, дмн

Клиничен Имунолог
Завършва Висшия медицински институт в София, специалност медицина през 1987 г. През 1988 - 1990 г. е ординатор и завеждащ отделение „Епидемиология” в ХЕИ, гр. Перник. Редовен докторант в НЦЗПБ, лаборатория Моноклонални антитела от 1990 г. Доктор по имунология от 1994 г. (дисертация: „Получаване и характеризиране на моноклонални антитела срещу антигени на човешки В-лимфоцити”). Придобита специалност клинична имунология през 1995 г. Специализира в Националния институт по здравеопазване и медицински изследвания на Франция (INSERM), (1997-1998). В НЦЗПБ работи от 1994 г., последователно като научен сътрудник II-I ст. и доцент към Централна имунологична лаборатория. От 2011 г. завежда отдел Имунология и алергология в центъра. Доктор на медицинските науки от 2013 г. (дисертация „Регулаторни механизми на клетъчния имунен отгошор и клиничното им значение”). Била е старши изследовател към френския Национален институт за здравеопазване и медицински изследвания (INSERM), в екип по имунодерматология и туморна имунология (1999 – 2001) и асоцииран професор към медицинския факултет на Университет Париж-12 и отделението по клинична имунология на университетска болница „А. Мондор”, Кретей, Франция (2006 – 2007). Консултант към програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ от 2008 г. Завеждащ Национална референтна лаборатория по имунология и отдел Имунология и алергология на НЦЗПБ от 1.01.2012 г. Автор на над 70 научни публикации в областта на регулацията и модулацията на клетъчния имунен отговор и неговите нарушения в хода на хронични инфекции (общ импакт фактор 100.63, над 100 цитирания.) Член на Българската асоциация по клинична имунология, Балканската асоциация на имунологичните дружества (BAIS), Европейската мрежа по флоуцитометрия, Международното дружество по СПИН (IAS). Секретар на секция Имунология, СУБ от 2009 г.