Проф. д-р Лиана Герчева-Кючукова

Началник отделение
Началник Клиника по Хематология

Проф. д-р Лиана Герчева е специалист по Клинична хематология с богат опит в диагностиката на лечението на болести на кръвта, университетски преподавател и уважавано име от медици и пациенти. Тя има придобити специалности по Вътрешни болести, Клинична хематология и Социален мениджмънт. През 1989 г. защитава докторска дисертация на тема „Миеломна болест: клинико-морфологични данни, неврологичен синдром, лечение“. През 1996–1997 г. специализира трансплантация на костен мозък и хемопоетични стволови клетки в Израел, Медицински център „Хадаса“, под ръководството на проф. д-р Шимон Славин. През 1999 г. Висшата атестационна комисия (ВАК) я удостоява със званието „доцент“, а през 2018 г. научно жури я избира за професор при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Проф. Герчева е работила е в Катедра „Вътрешни болести“, Клиника по хематология при Медицински университет гр. Плевен като асистент, старши асистент, главен асистент. От 1994 до 1996 е завеждащ отделение по вътрешни болести при МБАЛ „Света Анна“ – Варна. От 1996 г. до 2020 г. работи в УМБАЛ „Св. Марина“ и Медицински университет – Варна, като от 2004 г. до 2019 г. е началник на клиника по клинична хематология, а от 2004 г. до 2020 г. - ръководител на учебно-научен сектор по хематология при Катедра „Вътрешни болести“ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Автор и съавтор е на над 240 научни труда, публикувани в български и международни списания, от които 2 учебника, 3 монографии, 3 ръководства за диагностика и лечение на хематологичните заболявания и 10 обзорни труда. Има активни акаунти в Google scholar и Research gate, импакт фактор над 500, над 2800 цитирания във Web of Science; над 900 - в Scopus и над 1500 в Google Scholar. Била е ръководител и участник в 14 научни проекта, от които два европейски. Рецензирала е дисертационни трудове, публикации на кандидати за присъждане на научното звание „доцент“, проекти към МОН и Фонд „Наука“ при МУ Варна, статии за списания. Постоянен оценител е към Фонд „Наука“ при МОН. Член на редакционната колегия на списанията „Клинична хематология“ (до 2019 г.) и „Journal of IMAB“ (понастоящем). Член е на акредитационна комисия към НАОА, като през 2019 г. участва в акредитирането за обучение на докторанти при СБАЛХЗ – София и Учебния сектор по хематология при МУ – Пловдив. Проф. Герчева е обучавала студенти от Факултета по Медицина и Факултета по Фармация в Медицинския университет на Варна. Научен ръководител на 8 докторанти, от които 7  успешно защитили дисертациите си. Преподава на специализиращи лекари по Вътрешни болести, Клинична хематология и Трансфузионна хематология. Редовен член на изпитна комисия за придобиване на магистърска степен по медицина (до 2020 г.) и на изпитна комисия за придобиване на специалността „Клинична хематология“ (понастоящем).