„Онкологичната стратегия изисква комплексно и персонализирано лечение, за да може то да постигне успех. Но също така трябва да помним, че всеки е отговорен за своето здраве, профилактичните прегледи са изключително важни и колкото по-рано се открие онкологичното заболяване и се постави точна диагноза, толкова по-големи са шансовете на съвременната онкология за пълно излекуване.“, споделя проф. Антония Цоневска, началник на клиника по Нуклеарна медицина.

Комплексното лечение означава на първо място точна диагноза и стадиране на заболяването. Това може да се осъществи с модерна образна диагностика, нуклеарна медицина и патология - имунохистохимия и генетика.

Следващата стъпка е обсъждане на пациента от онкологичен борд. Той включва всички специалисти, имащи отношение към лечението: специалисти по образна диагностика, нуклеарна медицина, патология, хирургия, медицинска онкология, лъчетерапия. Всички те заедно изготвят персонализиран план за лечение: вид на операция, подходящо лекарствено лечение (химиотерапия, таргеттерапия, имунотерапия, хормонотерапия) и/или лъчетерапия.  В хода на лечението се провеждат образни и нуклеарномедицински изследвания за обективна оценка на ефекта на терапията. След активното лечение се оценява резултатът и болният се проследява периодично за откриване на ранни рецидиви и своевременното им лечение.

  • Какво представлява нуклеарната медицина?

Тя е медицинска специалност за диагностика и лечение с помощта на биологичноактивни вещества, белязани с радионуклиди (радиофармацевтици), които се аплицират в човешкото тяло и емитират йонизиращо лъчение (гама фотони или позитрони). При нуклеарно-медицинската диагностика сложни, високотехнологични апарати детектират излъчваното от болния йонизиращо лъчение и го преобразуват в образ. Изобразяването на човешкото тяло или на части от него в нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия - гама емисионна томография (SPECT) или позитронна томография (PET), в зависимост от вида на използвания радиофармацевтик. Тя цели определяне на степента и скоростта на натрупване на радиофармацевтика, неговото елиминиране и разпределение в органите. По тези данни лекарят съди за функционално-метаболитната активност на изследваните структури в организма. Хибридните диагностични методи в нуклеарната медицина са най-модерните методи за диагностика.Те представляват съчетание между функционален метод (нуклеарно-медицински) и структурноанатомичен  метод (рентгнов или магнитно-резонансен). Хибридните образи съчетават предимствата на всеки отделен метод и намаляват недостатъците му. Хибридните диагностични методи се осъществяват с хибридни апарати PET-CT, SPECT-CT.

  • Какви видове изследвания се провеждат е клиниката по Нуклеарна медицина?

Провеждат се SPECT/CT и сцинтиграфии на кости и стави, сърце, бял дроб, бъбреци, черен дроб, мозък, щитовидна жлеза, паращитовидни жлези, туморна диагностика, както и 18FDG PET/CT сканиране за диагноза, стадиране, рестадиране, оценка на терапията, откриване на рецидиви, проследяване на онкологичните заболявания, планиране на лъчетерапията при онкологично болни. Също така и PET/CT при някои неонкологични заболявания в кардиологията, неврологията и др.

  • Какъв е пътят на пациента, когато стигне до клиниката по Нуклеарна медицина?

Всеки пациент се приема на регистратурата на клиниката, регистрира се в Български институт за стандартизация и се подготвят медицинските му документи.  След това лекарят, който ще извършва нуклеарно-медицинската диагностична процедура, се запознава с документацията на всеки пациент и извършва индивидуална консултация с него. Специалистът определя протокола на изследването, радиофармацевтика и дозата за пациента. Разяснява изследването, което ще му бъде проведено и взема писмено информирано съгласие от него. В продължение медицинската сестра отвежда пациента в манипулационната и му поставя абокат, измерва кръвна захар, кръвно налягане, тегло и височина, ако е необходимо. За всеки пациент се приготвя от радиохимика индивидуална доза от радиофармацевтик за съответния тип изследване, която се инжектира в апликационната от медицинска сестра или лаборант. (Предварително радиохимикът е приготвил необходимите за деня радиофармацевтици и е провел качествен контрол). Пациентът изчаква необходимото технологично време между аплицирането на радиофармацевтика и самото скениране, когато се налага от съответния нуклеарно-медицински протокол в чакалня за аплицирани пациенти, която е свързана със санитарен възел за аплицирани пациенти. След необходимото за изследването изчакване и в зависимост от вида на изследването, пациентът преминава в процедурното помещение на ПЕТ-КТ или в процедурното помещение на SPECT/CT . Към всеки от двата апарата има командни зали, където рентгенов лаборант подбира и стартира необходимия протокол за изследването и извършва първична обработка на получените образи. След края на изследването медицинската сестра сваля абоката на пациента, той изчаква известно време в специално предвидената чакалня, измерва се с дозиметър от медицинския физик и се освобождава през отделен вход, който не позволява кръстосване на потоците на аплицирани и неаплицирани пациенти. В кабинетите за обработка на резултатите, лекарят извършва окончателна обработка на образите и ги разчита, след което описва резултата и прави заключение от изследването в Български институт за стандартизация, с копие за пациента и електронен носител със запис на изследването. Пациентът получава резултатите си на следващия ден и при желание се консултира с лекаря, провел изследването.

„В нашата болница разполагаме с най-модерната апаратура за диагностика, с хирургични клиники, с отделение по лъчетерапия с най-съвременна апаратура, с модерно онкологично отделение, което работи в колаборация с всички клиники и отделения на болницата, с квалифициран и опитен персонал, с отлични условия, осигуряващи конфорт на пациентите. Всичко това гарантира на пациентите ранна и точна диагностика и стадиране и адекватно и навременно комплексно лечение на място, защото ние работим като един голям отбор и взимаме заедновсяко едно решение .“, допълни проф. Цоневска.

Клиниката по нуклеарна медицина е трето ниво (най-високо) на компетентност съгласно Националния стандарт по нуклеарна медицина.

Свързани отделения