Какво представлява?

PET/CT е високотехнологична хибридна нуклеарномедицинска апаратура от последно поколение за изобразяване на структурни и функционални патологични промени в човешкото тяло.

Кога се използва

Диагностичните възможности на РЕТ/CT включват провеждане на изследване с голяма чувствителност и точност при диагнози на тумо - ри на бял дроб, стомашно-чревен тракт, яйчници, матка, гърда, глава и шия, лимфоми, меланоми и др. Той се използва и при вече доказано туморно заболяване за определяне на разпространението му и ранно откриване на рецидиви. С PET/СТ скенера лекарите могат да прогнозират развитието на заболяването с оглед предприемане на радикално лечение и повишаване качеството на живот на пациентите. Могат също да оценят ефекта от прилаганата терапия и при необходимост да я сменят с по-подходяща. Апаратът се използва и в неврологията, като намира приложение при определянето на центъра/огнищата на епилепсия и при ранното диагностициране на болестта на Алцхаймер.

Как се използва

Най-често при изследване с PET/CT на пациента се инжектира глюкоза, маркирана с радиоактивен флуор. Това вещество се акумулира в клетки, които се размножават бързо, каквито са туморните клетки. Апаратът регистрира йонизиращото лъчение, излизащо от тялото на болния, и го преобразува в образ, отразяващ метаболитните процеси в органите и тъканите.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА Едно от най-големите преимущества, кои - то методът предоставя е високата чувст - вителност при диагностициране на онко - логичните заболявания. Благодарение на информацията от него се получават ценни диагностични данни едновременно за ран - ните метаболитни промени в изследвания орган или части от него, както и патоло - гия в структурата му. Крайният резултат е точно поставена диагноза и насочване към най-адекватното за пациента лечение.

Свързани отделения