Екипът по брахитерапия към отделението по лъчелечение Acibadem City Clinic Младост с ръководител д-р Камен Недев, приложи спасителната процедура при трима мъже, с PSMA и МРТ данни за локализиран в жлезата рецидив. При методиката бе използвано четириизмерно планиране в реално време с т.н. симултанен интегриран буст за доминантните интрапростатни рецидивни лезии. Тази методика даде възможност за безопасно повишаване на радикалната лечебна доза в тумора, далеч над приложимата със стандартно перкутанно лъчелечение. Така на съседните критични структури бе спестена значителна доза над техния толеранс и се редуцира вероятността за проява на симптоми на късна лъчева токсичност. 

Първоначалните впечатления са за отлична поносимост, слабо изразени ранни дизурични симптоми при всички пациенти. Не само у нас, но и в света се наблюдава тенденция за недостатъчно реоблъчване, поради трудно доказване на изолиран локален рецидив и страх от токсичност на спасителните терапевтични опции. С въвеждането при нас на ПЕТ/КТ с PSMA и мултипараметричния ЯМР, парадигмата в рестадирането на простатния карцином се промени. 

Предвид дългата естествена история на заболяването, е нужно валидиране на прогностични фактори, които да позволят прецизно селектиране на болните с локален рецидив от карцином на простатата, които биха имали полза от повторно спасително облъчване. 

Познаването на биологията на тумора от проведените до този момент проучвания, оформят две рискови групи при тези пациенти. Високорисковата категория включва пациенти получили локален рецидив под 18 месеца, след инициалното ЛЛ и биопсичен Gleason score 8-10 (ISUP grade 4-5). Именно тази категория биха имали онкологична терапевтична полза от прилагане на нашето лечение. Интерстициалната брахитерапия с временен имплант е основен достъпен спасителен лечебен метод, с доказано висока ефективност и отличен профил на безопасност.